آيين نامه استفاده از كتابخانه مركزي

 

 آئين نامه بخش امانت

امانت
الف) مدارك، با ارائه كارت عضويت فقط به صاحب كارت امانت داده مي‌شود.
ب)هر عضو مي‌تواند در يك زمان حداكثر۴ مدرك امانت بگيرد.
تبصره ۱:مدت امانت براي كتاب‌ها ۱۰روز و براي نشريات ادواري جاري ۳ روز است. جديدترين شماره نشريات ادواري بعد از وقت اداري صرفا به كاركنان سازمان امانت داده مي‌شود. 
تبصره۲: امانت گيرنده مي‌تواند مدت امانت را با اطلاع مسئول ميز امانت، براي ۱۰روز ديگر تمديد كند. مشروط بر اينكه عضو ديگري، آن مدرك را درخواست نكرده باشد.
تبصره ۳: در موارد خاص، امانت مدارك بيش از زمان و تعداد مقرر، به تشخيص رييس كتابخانه، حداكثر تا دو برابر مدت و تعداد تعيين شده دراين بند، امكان‌پذير است.
تبصره ۴: اگر مدركي بيش از يك درخواست‌كننده داشته باشد، مسئول امانت مي‌تواند مدت امانت آن مدرك را كاهش دهد.
پ) مدارك مرجع مانند واژه‌نامه،پايان‌نامه، مجموعه قوانين، كتابشناسي، اطلس، نقشه، نوار تصويري، سي‌دي و مدارك منحصر به فرد يا كمياب امانت داده نمي‌شود.
تبصره: امانت مدارك و اسناد مندرج در بند «پ»، در مواردي كه نسخه‌هاي كافي در كتابخانه موجود باشد، با پيشنهاد مسئول امانت و تأييد رييس كتابخانه براي حداكثر يك‌ روز كاري امكان‌پذير است.
ت) آخرين شماره نشريه‌هاي ادواري، از ساعت۱۵ هر روز تا ساعت ۳۰/۸ صبح روز بعد، تنها يك شماره در هر نوبت، فقط به همكاران سازمان امانت داده مي‌شود.
ث) اگر مدارك مورد نياز درخواست‌كننده امانت داده شده باشد، متقاضي مي‌تواند با هماهنگي مسئول امانت،مدارك را رزرو نمايد.
تبصره: هرگاه درخواست‌كننده ظرف ۴۸ساعت پس از موعد مقرر، براي گرفتن مدرك رزرو شده مراجعه نكند، مسئول امانت مجاز است مدرك را در اختيار درخواست‌كنندة ديگري قرار دهد.
 

 

 


 

-------------------------------------------------

اعضا و شرايط عضويت

اعضا و شرايط عضويت

الف) كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي، امريه، دانشجويان بورسيه سازمان، كاركنان مامور و بازنشستگان سازمان با تكميل كارت مشخصات عضو و ارائه يك قطعه عكس.
تبصره: عضويت كاركنان سازمان برنامه و بودجه استان‌ها به شرط اينكه تسويه حساب سازماني ايشان به تسويه حساب با كتابخانه مركزي منوط شود، با ارائه مدارك مندرج در بند الف بلامانع است.  
ب)اساتيد،نخبگان ودانشجويان مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و بالاتر دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي با ارائه كارت شناسايي هيات علمي، كارت دانشجويي، تعهدنامه تكميل شده تسويه حساب و يك قطعه عكس .
پ)كاركنان ديگر دستگاه‌ها با ارائه تعهدنامه تكميل شده تسويه حساب و يك قطعه عكس .
ت)پژوهشگران آزاد با ضمانت يكي از كاركنان رسمي سازمان  و با تاييد رييس كتابخانه، ارائه يك قطعه عكس و كارت ملي.
ث)كاركنان بخش خصوصي با ارائه تعهدنامه تكميل شده تسويه حساب، ارائه يك قطعه عكس و كارت ملي.

دانلود فرم عضويت كارمندان دولتي و غير دولتي

تبصره ۱: تكميل نمودن كارت مشخصات عضو به وسيله متقاضيان عضويت، الزامي است.
تبصره ۲:در صورتي كه در هر مورد ثابت شود كه اطلاعات ارائه شده از طرف عضو با واقعيت مغايرت دارد، كارت عضويت او باطل مي‌شود.
تبصره ۳: كارت عضويت منحصراٌ مخصوص استفاده همان فرد بوده و در اختيار قراردادن آن به ديگران تخلف محسوب شده وموجب ابطال عضويت فرد مي‌شود.
تبصره ۴: كارت عضويت صرفاً براي مراجعه به كتابخانه صادر شده و تردد مراجعه‌كنندگان در ساير مكان‌ها و ساختمان‌هاي سازمان ممنوع بوده و در صورت عدم رعايت ، كارت عضويت فرد باطل مي شود.
تبصره۵: اگر عضوي كارت عضويت خود را گم كند، مؤظف است بلافاصله به كتابخانه اطلاع دهد. كارت‌المثني فقط براي يك‌بار صادر خواهد شد.

 

مدت عضويت
الف) كاركنان سازمان تا پايان اشتغال در سازمان.
تبصره: هرنوع قطع همكاري با سازمان(به استثناي بازنشستگي) ويا عدم رعايت مقررات كتابخانه مركزي موجب باطل شدن عضويت اين دسته از اعضاء مي‌شود.

ب) بازنشستگان سازمان به طور دائم.
پ) ساير اعضاء تا پايان اعتبار كارت عضويت (حداكثر يك سال).
تبصره ۱: اعضاي كتابخانه مؤظفند تغيير محل خدمت، تحصيل، سكونت و شماره تلفن خود را به كتابخانه اطلاع دهند.در غير اين‌صورت، پس از آگاهي كتابخانه، كارت عضويت آنان باطل خواهد شد.
تبصره ۲: ارائه تمام مدارك ذكر شده در آيين‌نامه براي تمديد عضويت الزامي است.


************
سازمان برنامه و بودجه كشور
مركز اسناد، مدارك و انتشارات


آيين نامه استفاده از كتابخانه مركزي

 

ماده1. تعريف‌ها
سازمان:سازمان برنامه و بودجه كشور
مدرك:هر اثري كه اطلاعات معيني بر آن ثبت شده باشد.
مركز: مركز اسناد، مدارك و انتشارات.
خدمات كتابخانه: شامل عضويت ،امانت مدارك، خدمات مرجع، استفاده از فضاي مطالعه، دسترسي به منابع كتابخانه،جستجوي سيستمي منابع ،خدمات تكثير(شامل تهيه فتوكپي، پرينت و ذخيره اطلاعات بر روي محمل‌هاي اطلاعاتي)، استفاده از خدمات رايانه‌اي، استفاده از سايت اينترنت، و خدمات سمعي بصري و امانت بين كتابخانه اي.
كارت عضويت: به عنوان معرف و مجوز ورود عضو به سازمان برنامه و بودجه به منظور استفاده و امانت منابع از كتابخانه است.

ماده2. استفاده‌كنندگان
گروه‌هاي زير مي‌توانند با رعايت مقررات از خدمات كتابخانه استفاده نمايند:
الف) اعضاء براساس ماده 3آيين نامه
ب)كاركنان سازمان(اعم از كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي، امريه، شركتي، دانشجويان بورسيه، كاركنان مأمور و بازنشستگان) 
 ج) افراد خارج از سازمان، شامل:
- دانشجويان با ارائه كارت دانشجويي معتبر.
- كاركنان ديگر سازمان‌ها با ارائه كارت شناسايي معتبر يا معرفي نامه از سازمان متبوع.
- پژوهشگران آزاد با ارائه كارت شناسايي معتبر
تبصره: كتابخانه از پذيرفتن دانش‌آموزان معذور است.

ماده 3.عضويت
3-1.اعضا وشرايط عضويت
الف) كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي، امريه، دانشجويان بورسيه سازمان، كاركنان مامور و بازنشستگان سازمان با تكميل كارت مشخصات عضو و ارائه يك قطعه عكس.
تبصره: عضويت كاركنان سازمان برنامه و بودجه استان‌ها به شرط اينكه تسويه حساب سازماني ايشان به تسويه حساب با كتابخانه مركزي منوط شود، با ارائه مدارك مندرج در بند الف بلامانع است.  
ب)اساتيد،نخبگان ودانشجويان مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و بالاتر دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي با ارائه كارت شناسايي هيات علمي، كارت دانشجويي، تعهدنامه تكميل شده تسويه حساب و يك قطعه عكس .
پ)كاركنان ديگر دستگاه‌ها با ارائه تعهدنامه تكميل شده تسويه حساب و يك قطعه عكس .
ت)پژوهشگران آزاد با ضمانت يكي از كاركنان رسمي سازمان با تاييد رييس كتابخانه، ارائه يك قطعه عكس و كارت ملي.
ث)كاركنان بخش خصوصي با ارائه تعهدنامه تكميل شده تسويه حساب، ارائه يك قطعه عكس و كارت ملي.

تبصره 1: تكميل نمودن كارت مشخصات عضو به وسيله متقاضيان عضويت، الزامي است.
تبصره 2:در صورتي كه در هر مورد ثابت شود كه اطلاعات ارائه شده از طرف عضو با واقعيت مغايرت دارد، كارت عضويت او باطل مي‌شود.
تبصره 3: كارت عضويت منحصراٌ مخصوص استفاده همان فرد بوده و در اختيار قراردادن آن به ديگران تخلف محسوب شده وموجب ابطال عضويت فرد مي‌شود.
تبصره 4: كارت عضويت صرفاً براي مراجعه به كتابخانه صادر شده و تردد مراجعه‌كنندگان در ساير مكان‌ها و ساختمان‌هاي سازمان ممنوع بوده و در صورت عدم رعايت ، كارت عضويت فرد باطل مي شود.
تبصره5: اگر عضوي كارت عضويت خود را گم كند، مؤظف است بلافاصله به كتابخانه اطلاع دهد. كارت‌المثني فقط براي يك‌بار صادر خواهد شد.

3-2.مدت عضويت
الف) كاركنان سازمان تا پايان اشتغال در سازمان.
تبصره: هرنوع قطع همكاري با سازمان(به استثناي بازنشستگي) ويا عدم رعايت مقررات كتابخانه مركزي موجب باطل شدن عضويت اين دسته از اعضاء مي‌شود.
ب) بازنشستگان سازمان به طور دائم.
پ) ساير اعضاء تا پايان اعتبار كارت عضويت (حداكثر يك سال).
تبصره 1: اعضاي كتابخانه مؤظفند تغيير محل خدمت، تحصيل، سكونت و شماره تلفن خود را به كتابخانه اطلاع دهند. 
در غير اين‌صورت، پس از آگاهي كتابخانه، كارت عضويت آنان باطل خواهد شد.
تبصره 2: ارائه تمام مدارك ذكر شده در آيين‌نامه براي تمديد عضويت الزامي است.

ماده 4. امانت
الف) مدارك، با ارائه كارت عضويت فقط به صاحب كارت امانت داده مي‌شود.
ب)هر عضو مي‌تواند در يك زمان حداكثر4 مدرك امانت بگيرد.
تبصره 1:مدت امانت براي كتاب‌ها 10روز و براي نشريات ادواري جاري 3 روز است. جديدترين شماره نشريات ادواري بعد از وقت اداري صرفا به كاركنان سازمان امانت داده مي‌شود. 
تبصره2: امانت گيرنده مي‌تواند مدت امانت را با اطلاع مسئول ميز امانت، براي 10روز ديگر تمديد كند. مشروط بر اينكه عضو ديگري، آن مدرك را درخواست نكرده باشد.
تبصره 3: در موارد خاص، امانت مدارك بيش از زمان و تعداد مقرر، به تشخيص رييس كتابخانه، حداكثر تا دو برابر مدت و تعداد تعيين شده دراين بند، امكان‌پذير است.
تبصره 4: اگر مدركي بيش از يك درخواست‌كننده داشته باشد، مسئول امانت مي‌تواند مدت امانت آن مدرك را كاهش دهد.
پ) مدارك مرجع مانند واژه‌نامه،پايان‌نامه، مجموعه قوانين، كتابشناسي، اطلس، نقشه، نوار تصويري، سي‌دي و مدارك منحصر به فرد يا كمياب امانت داده نمي‌شود.
تبصره: امانت مدارك و اسناد مندرج در بند «پ»، در مواردي كه نسخه‌هاي كافي در كتابخانه موجود باشد، با پيشنهاد مسئول امانت و تأييد رييس كتابخانه براي حداكثر يك‌ روز كاري امكان‌پذير است.
ت) آخرين شماره نشريه‌هاي ادواري، از ساعت15 هر روز تا ساعت 30/8 صبح روز بعد، تنها يك شماره در هر نوبت، فقط به همكاران سازمان امانت داده مي‌شود.
ث) اگر مدارك مورد نياز درخواست‌كننده امانت داده شده باشد، متقاضي مي‌تواند با هماهنگي مسئول امانت،مدارك را رزرو نمايد.
تبصره: هرگاه درخواست‌كننده ظرف 48ساعت پس از موعد مقرر، براي گرفتن مدرك رزرو شده مراجعه نكند، مسئول امانت مجاز است مدرك را در اختيار درخواست‌كنندة ديگري قرار دهد.

ماده5. خدمات رايانه‌اي
الف)استفاده از اينترنت مخصوص اعضاء بوده و صرفاً براي بهره‌گيري از پايگاه‌هاي اطلاعاتي و الكترونيكي و دسترسي به مطالب علمي است.
ب)استفاده از اينترنت با هماهنگي كتابدار مرجع انجام مي‌شود.
پ)مدت زمان استفاده از اينترنت براي هر نفر در هر روز حداكثر30 دقيقه است.
ت)استفاده ازهرگونه نرم‌افزار (فيلترشكن،نرم افزار اجتماعي)، بازديد از سايت‌هاي غيرمجاز، هرنوع دانلود فيلم يا نرم‌افزار تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده، بلافاصله عضويت فرد باطل مي‌شود.
ث)ذخيره‌سازي اطلاعات بر روي فلش، CD و DVD به صورت رايگان انجام مي‌شود.
تبصره:تهيهCD و DVD خام و فلش استاندارد و سالم، به‌عهده متقاضي است.
ج)هزينه چاپ (پرينت) مقاله از پايگاه‌هاي اطلاعاتي داخلي و خارجي موجود دركتابخانه، به ازاي هر صفحه 1000 ريال،دريافت خواهد شد.

ماده 6. جريمه‌ها
با اعضايي كه مدارك امانت گرفته شده را در موعد مقرر به كتابخانه برنگرداند يا گم كنند يا خسارتي به آنها 
وارد كنند، به ترتيب زير رفتار مي‌شود:
الف)تأخير در بازگرداندن مدرك
در مرحله اول،پس از سپري شدن10روز از تاريخ تحويل مدرك(برابر با زمان امانت مدرك) فرد به مدت دوماه از گرفتن امانت محروم مي‌شودو در مرحله دوم در صورت تأخير بيش از يك ماه ،كارت عضويت او باطل مي‌شود.
ب)گم كردن مدرك
هرگاه امانت‌گيرنده مدركي را گم كند، لازم است در اسرع وقت توسط بخش امانت به رييس كتابخانه اطلاع داده شود.همچنين لازم است امانت‌گيرنده عين مدرك گم شده را جايگزين نمايد و بهاي آماده‌سازي آن را بپردازد. هزينه آماده‌سازي در هر مورد به‌وسيلة رييس كتابخانه تعيين مي‌شود. 
در صورتي كه امكان تهيه مدرك براي امانت‌گيرنده وجود نداشته باشد،امانت‌گيرنده ملزم است كه بهاي آن را به نرخ روز همراه با بهاي آماده‌سازي پرداخت كند.
پ)آسيب ديدن مدرك
هرگاه امانت‌گيرنده به مدركي خسارت وارد كند و خسارت وارد شده باعث غيرقابل استفاده شدن آن مدرك شود، مانند بند «ب» همين ماده، جريمه خواهد شد. در موارد ديگر، ميزان خسارت وارده توسط رييس كتابخانه تعيين شده و به امانت‌گيرنده اعلام و خسارت دريافت مي‌شود.

ماده7. خدمات تكثير
مراجعه كنندگان كتابخانه مي‌توانند با پرداخت هزينه، 1000  براي هر برگ يك رو و 2000 ريال براي هر برگ دورو، از مدارك و اسنادكتابخانه رونوشت (كپي) تهيه نمايند.
ماده 8. ساعت كار كتابخانه
روزهاي اداري (شنبه تا چهارشنبه ):از  نيم ساعت بعد آغاز وقت اداري تا نيم ساعت قبل از پايان وقت اداري.
تبصره: هرگونه تغيير در ساعات كاركتابخانه، يك هفته زودتر از طرف رئيس مركز اعلام مي‌شود.
ماده 9. تمامي درآمد‌هاي كتابخانه، به استناد تبصره 53 قانون بودجه 1364،‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود.
ماده10.آيين نامه استفاده ازكتابخانه مشتمل بر10 ماده و17 تبصره در تاريخ..................به تأييد معاون  رسيد و از اين تاريخ لازم‌الاجراست.

 

*********

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL