فروشگاه‌ انتشارات
 • نهادها،تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي
 • لايحه بودجه 1398- ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

  لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور

  • ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه  
 • پيوستهاي لايحه بودجه 1398
  • پيوست شماره يك : اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي   
  • پيوست شماره دو : درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي 
  • پيوست شماره سه : بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري-ﺻﻨﻌﺘﯽ)  
  • پيوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد) (رديف هاي ۱۰۱۰۰۰ - ۱۲۳۳۰۵)  
  • پيوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد) (رديف هاي ۱۲۳۷۰۰ - ۲۹۵۳۳۰)

 • منابع لايحه بودجه 1398

  منابع تكميلي و مرتبط      

       

  • گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۶،
   • جلد اول: حوزه فرابخشي گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۶،
   • جلد دوم: حوزه بخشي (۱)  گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۶،
   • جلد سوم: حوزه بخشي (۲)  مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور -
  • مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور - جلد اول 
  • مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور - جلد دوم 
  • مباني برآورد بهاي تمام شده فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي (گزارش اقدامات انجام شده در اجراي حكم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه - موضوع استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد تا پايان برنامه)
  • پروژه هاي توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي و تعاوني در سال ۱۳۹۸ - گزارش مقدماتي          
  • بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور (به انضمام پيوست ها)
 • فهرست كتابهاي موجود در فروشگاه انتشارات - خرداد 1398


  بنام خدا

  فهرست كتابهاي موجود در فروشگاه انتشارات - خرداد 1398

  انتشارات سازمان برنامه و بودجه كشور براي آگاهي متقاضيان خود اقدام به تهيه فهرست عناوين كتاب و نشريه‌هاي موجود در فروشگاه كرده است. فهرست حاضر، كتاب‌هاي ارائه شده را براساس موضوع و شماره نشريه معرفي مي‌كند.

  مركز اسناد، مدارك و انتشارات

  فهرست كتابهاي موجود در فروشگاه انتشارات - خرداد 1398

   


  كتاب‌هاي قانوني- اقتصادي

  رديف

   

  عنوان

   

  قيمت

  (ريال)

  1

  آموزش پودماني

  11000

  2

  اقتصاد استراتژي- جلد اول

  90000

  3

  اقتصاد استراتژي- جلد دوم

  95000

  4

  اقتصاد مالي

  200000

  5

  اقتصاد كار

  200000

  6

  امنيت انساني و مفهوم

  20000

  7

  الگوهاي توسعه- چاپ دوم

  300000

  8

  پايان نفت

  60000

  9

  رويكرد تطبيقي به سياست‌زدگي دستگاه اداري

  65000

  10

  رويكردهاي مشاركت خصوصي در خدمات آب و فاضلاب

  220000

  11

  راهبرد توسعه و مديريت اقتصاد بازار- جلد دوم

  70000

  12

  راهنماي برنامه‌ريزي آموزشي غيرمتمركز (به همراه CD)

  85000

  13

  راهنماي كاربردي سيستم‌هاي رتبه‌بندي ساختمان‌هاي سبز

  150000

  14

  سير تحول رويكردهاي توسعه از ديدگاه بين‌المللي با تاكيد بر توسعه پايدار

  50000

  15

  سند ملي راهبردي انرژي

  20000

  16

  سند تفصيلي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395): حوزه فرابخشي

  230000

  17

  سند تفصيلي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395): حوزه بخشي (1)

  130000

  18

  سند تفصيلي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395): حوزه بخشي (2)

  200000

  19

  فضاي بين‌المللي تجارت

  30000

  20

  قانون برنامه سوم توسعه

  50000

  21

  قانون برنامه چهارم توسعه

  50000

  22

  قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

  80000

  23

  قوانين و مقررات مربوط به بهزيستي، حمايتي و امدادي

  41000

  24

  قوانين و مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي كاركنان دولت

  54000

  25

  قوانين و مقررات مربوط به بيمه همگاني خدمات درماني

  20000

  26

  قوانين و مقررات مربوط به تأمين اجتماعي

  81000

  27

  گزارش توسعه جهاني 2002

  27000

  28

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1391- جلد اول: حوزه فرابخشي

  85000

  29

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1391- جلد دوم: حوزه بخشي (1)

  70000

  30

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1391- جلد سوم: حوزه بخشي (2)

  65000

  31

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1392- جلد اول: حوزه فرابخشي

  150000

  32

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1392- جلد دوم: حوزه بخشي (1)

  150000

  32

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1392- جلد سوم: حوزه بخشي (2)

  115000

  34

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1393- جلد اول: حوزه فرابخشي

  140000

  35

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1393- جلد دوم: حوزه بخشي (1)

  100000

  36

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1393- جلد سوم: حوزه بخشي (2)

  100000

  37

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1394- جلد اول: حوزه فرابخشي

  140000

  38

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1394- جلد دوم: حوزه بخشي (1)

  100000

  39

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1394- جلد سوم: حوزه بخشي (2)

  100000

  40

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1395- جلد اول: حوزه فرابخشي

  165000

  41

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1395- جلد دوم: حوزه بخشي (1)

  110000

  42

  گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1395- جلد سوم: حوزه بخشي (2)

  105000

  43

  ماده واحده و تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1397 كل كشور

  25000

  44

  مجموعه قوانين تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

  80000

  45

  مجموعه برنامه و بودجه (12 عددي)- سي‌دي

  1200000

  46

  مجموعه مصوبات اصلاح نظام اداري

  200000

  47

  مديريت نظام‌هاي آموزش و تربيت حرفه‌اي

  20000

  48

  مديريت هوشمند در اقتصاد دانايي‌محور

  50000

  49

  مؤلفه‌هاي توسعه

  100000

  50

  نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي

  250000

  51

  نظام استخدام در بخش عمومي (مطالعه تطبيقي 11 كشور)

  50000

  52

  نظام بازنشستگي درايران

  30000

  53

  واقعيت‌هاي اساسي درباره وزارت دفاع انگلستان

  50000

   

   

  برگشت به بالاي فهرست

   

  كتابهاي فني


  رديف

   

  عنوان

  نشريه

  قيمت

  (ريال)

  آب و فاضلاب

  • 1

  مشخصات فني عمومي سامانه‌هاي آبياري و زهكشي (تجديدنظر اول)- چاپ دوم

  108

  140000

  • 2

  راهنماي نگهداري سامانه‌هاي زهكشي

  315

  60000

  • 3

  دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست‌محيطي (مرحله اجمالي)

  323

  90000

  • 4

  راهنماي تحويل حجمي آب ...

  384

  6000

  • 5

  مشخصات فني عمومي سدها

  399

  170000

  • 6

  راهنماي طراحي هيدروليكي تصفيه‌خانه فاضلاب

  405

  30000

  • 7

  راهنماي طراحي هيدروليكي تصفيه‌خانه‌هاي آب

  436

  32000

  • 8

  راهنماي طبقه‌بندي كيفيت آب خام، پساب‌ها و... مصارف صنعتي و تفريحي

  462

  9000

  • 9

  راهنماي برآورد ضريب زهكشي زيرزميني... مناطق خشك و نيمه خشك

  492

  10000

  • 10

  معيارها و ضوابط فني عمليات اكتشافي و آبياري زهكشي

  493

  11000

  • 11

  راهنماي اندازه‌گيري و ثبت پارامترها

  494

  19000

  • 12

  راهنماي طراحي آبشكن‌هاي رودخانه

  516

  37000

  • 13

  دستورالعمل انتخاب و طراحي ضربه قوچ

  517

  20000

  • 14

  راهنماي بهره‌برداري و نگهداري شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب

  520

  20000

  • 15

  راهنماي طراحي ... تخليه‌كننده عمقي مخازن سدها

  521

  26000

  • 16

  دستورالعمل پايش كيفيت آب‌هاي سطحي (جاري)

  522

  33000

  • 17

  راهنماي بهره‌برداري و نگهداري نيروگاه آبي سدهاي بزرگ

  526

  63000

  • 18

  راهنماي انتخاب نوع و موقعيت شيرآلات صنعت آب و بهره‌برداري از آنها

  529

  19000

  • 19

  راهنماي مطالعات تعيين حريم سواحل درياها، تالاب‌ها و خورها

  534

  13000

  • 20

  ضوابط زيست محيطي استفاده مجدد از آب‌هاي برگشتي و پساب‌ها

  535

  30000

  • 21

  راهنماي روش‌هاي محاسبه آبشستگي موضعي

  549

  80000

  • 22

  دستورالعمل كاربرد روش‌هاي رديابي در مطالعات آبخوان‌هاي آبرفتي

  552

  60000

  • 23

  مباني زيست محيطي طراحي براي طرح‌هاي تغذيه مصنوعي

  574

  65000

  • 24

  واژه‌نامه سازه‌هاي ساحلي

  628

  35000

  • 25

  دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش اول: ملاحظات كلي

  630

  35000

  • 26

  دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش دوم: شرايط طراحي

  631

  145000

  • 27

  دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش سوم: مصالح

  632

  55000

  • 28

  دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش چهارم: قطعات بتني پيش ساخته

  633

  50000

  • 29

  دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش پنجم: پي‌ها

  634

  80000

  • 30

  دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش ششم: كانال‌هاي ناوبري و حوضچه‌ها

  635

  40000

  • 31

  دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش هفتم: تجهيزات محافظت بندر

  636

  55000

  • 32

  دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش هشتم: تاسيسات پهلوگيري

  637

  120000

  • 33

  دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش نهم: ساير تجهيزات بندر

  638

  45000

  • 34

  دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش دهم: اسكله‌هاي ويژه

  639

  35000

  • 35

  دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش يازدهم: اسكله‌هاي تفريحي

  640

  45000

  • 36

  مستندات تدوين دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي

  641

  30000

  • 37

  راهنماي ارزيابي ايمني و اقدامات اضطراري در سدها و سازه‌هاي وابسته

  644

  110000

  • 38

  دستورالعمل روش‌هاي محاسبه حداكثر سيل محتمل PMF

  647

  85000

  • 39

  شرح خدمات مطالعات بهسازي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در حال بهره‌برداري

  664

  60000

  • 40

  دستورالعمل رفتارسنجي كمي آب‌هاي زيرزميني

  665

  75000

  • 41

  دستورالعمل احداث سامانه‌هاي كلرزني در تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب

  673

  55000

  • 42

  دستورالعمل كلي جهت اندازه‌گيري فلزات در آب

  674

  55000

  • 43

  فهرست خدمات مطالعات ظرفيت خودپالايي رودخانه‌ها

  676

  45000

  • 44

  دستورالعمل انجام عمليات ويديومتري شبكه‌هاي فاضلاب

  677

  90000

  • 45

  فهرست خدمات مرحله بهره‌ ‌برداري و نگهداري سدها (بازنگري اول)

  678

  80000

  • 46

  شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم و مرحله اول ساماندهي رودخانه

  679

  50000

  • 47

  راهنماي پادسيلسازي

  681

  75000

  • 48

  راهنماي تامين منابع مالي ... آب و فاضلاب

  685

  60000

  • 49

  ضوابط حفاظت از كيفيت منابع آب در مديريت مواد زايد جامد

  686

  70000

  • 50

  راهنماي تعيين ضريب زيري هيدروليكي رودخانه‌ها

  688

  70000

  • 51

  راهنماي مستندسازي فعاليت‌هاي مديريت، بهره‌برداري و ...

  689

  85000

  • 52

  دستورالعمل تعيين ... شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در حال بهره‌برداري

  692

  60000

  • 53

  مشخصات فني تجهيزات هيدرومكانيك سدها ... سامانه آبياري

  699

  100000

  • 54

  ضوابط طراحي كفبندها و تثبيتكننده‌هاي بستر

  701

  90000

   

  كشاورزي و محيط زيست

   

  • 55

  مباني و ضوابط طراحي و نوسازي اراضي شاليزاري- جلد اول

  1-471

  18000

  • 56

  مباني و ضوابط طراحي و نوسازي اراضي شاليزاري- جلد دوم

  2-471

  30000

  • 57

  مباني و ضوابط طراحي و نوسازي اراضي شاليزاري- جلد سوم

  3-471

  36000

  • 58

  مباني و ضوابط طراحي و نوسازي اراضي شاليزاري- جلد چهارم

  4-471

  26000

  • 59

  مباني و ضوابط طراحي و نوسازي اراضي شاليزاري- جلد پنجم

  5-471

  13000

  • 60

  مباني و ضوابط خشكه‌زاري- جلد اول

  1-346

  5000

  • 61

  مباني و ضوابط خشكهزاري- جلد دوم

  2-346

  18000

  • 62

  مباني و ضوابط خشكهزاري- جلد سوم

  3-346

  20000

  • 63

  مباني و ضوابط خشكه‌زاري- جلد دوم

  4-346

  110000

  • 64

  ضوابط طراحي فضاهاي سبز شهري (تجديدنظر اول)

  203

  110000

  • 65

  شرح خدمات مهندسي مطالعات مرحله (ثقلي)

  244

  7500

  • 66

  ضوابط عمومي و دستورالعمل ايجاد پايگاه اطلاعات جغرافيا GIS

  357

  8000

  • 67

  دستورالعمل و ضوابط حفاظت منابع طبيعي

  387

  12000

  • 68

  ضوابط و مباني طراحي انبارهاي فني چند منظوره

  392

  12000

  • 69

  مباني طراحي و راهنماي اجرا و نگهداري سازه‌هاي كنترل فرسايش سيل و رسوب

  416

  16000

  • 70

  مباني طراحي سازه‌هاي كنترل فرسايش در رودخانه‌ها و آبراهه‌ها

  417

  16000

  • 71

  ضوابط و دستورالعمل‌هاي فني مرتع

  419

  10000

  • 72

  ضوابط و دستورالعمل‌هاي فني مرتع

  421

  15000

  • 73

  ضوابط و دستورالعمل‌هاي فني مرتع

  422

  15000

  • 74

  شرح خدمات مطالعات خاكشناسي (تفصيلي، نيمه تفصيلي)

  425

  13000

  • 75

  دستورالعمل انجام مطالعات خاكشناسي

  466

  45000

  • 76

  دستورالعمل تجزيه‌هاي آزمايشگاهي نمونه خاك

  467

  40000

  • 77

  فهرست جزئيات خدمات مطالعات مرمت كاريزهاي كشور

  499

  8000

  • 78

  دستورالعمل پايش و ارزشيابي طرح‌هاي مديريت منابع طبيعي

  505

  29000

  • 79

  دستورالعمل احداث باغ‌داري در اراضي شيب‌دار

  510

  31000

  • 80

  ضوابط و معيارهاي فني احداث بادشكن بيولوژيك

  658

  60000

  • 81

  شرح خدمات مطالعات ايجاد و ساماندهي نظام بهره‌برداري مناسب آب كشاورزي

  663

  40000

   

  معدني

   

  • 82

  تعاريف و مفاهيم اكتشافات معدني

  328

  18000

  • 83

  دستورالعمل رده‌بندي ذخاير معدني

  379

  12000

  • 84

  تعاريف و مفاهيم در فعاليت‌هاي معدني

  340

  14000

  • 85

  دستورالعمل نقشه‌هاي استخراجي معدن

  442

  9000

  • 86

  علائم استاندارد نقشه‌هاي فرآوري مواد معدني

  508

  13000

  • 87

  فهرست خدمات مراحل مختلف اكتشاف كاني‌ها و سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي

  599

  55000

  • 88

  راهنماي ملاحظات زيست‌محيطي در فعاليت‌هاي استخراجي

  611

  45000

   

  راه و راهداري

   

  • 89

  آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد اول (تجديدنظر اول)

  1-267

  90000

  • 90

  آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد دوم

  2-267

  8000

  • 91

  آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد سوم

  3-267

  100000

  • 92

  آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد چهارم (تجديدنظر اول)

  4-267

  90000

  • 93

  آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد پنجم

  5-267

  8000

  • 94

  آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد ششم

  6-267

  12000

  • 95

  آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد هفتم

  7-267

  22000

  • 96

  مشخصات فني عمومي راه (تجديدنظر دوم)- چاپ سوم

  101

  200000

  • 97

  آيين‌نامه طرح هندسي راه‌ها- چاپ دوم

  161

  60000

  • 98

  آيين‌نامه روسازي آسفالتي راه‌هاي ايران (تجديدنظر دوم)- چاپ ششم

  234

  110000

  • 99

  دستورالعمل تثبيت لايه‌هاي خاكريز و روسازي راه‌ها- چاپ دوم

  268

  8000

  • 100

  مشخصات فني عمومي زيرسازي راهآهن- چاپ دوم

  279

  70000

  • 101

  مشخصات فني عمومي راهداري

  280

  58000

  • 102

  مشخصات فني اجرايي بازيافت سرد آسفالت

  339

  13000

  • 103

  مشخصات فني اجرايي بازيافت گرم آسفالت

  341

  9000

  • 104

  راهكار كاهش نوفه ترافيك براي ساختمان‌هاي حواشي بزرگراه‌هاي شهري

  342

  5000

  • 105

  راهنماي طراحي روسازي فرودگاه

  353

  12000

  • 106

  راهنماي طرح و اجراي لايه‌هاي روسازي با زهكش مناسب

  366

  70000

  • 107

  شناسنامه فني پل‌ها

  367

  18000

  • 108

  مشخصات فني عمومي اجراي شمع

  386

  65000

  • 109

  راهنماي طراحي روسازي بنادر

  391

  14000

  • 110

  دستورالعمل طراحي و نظارت بر روسازي راه‌آهن سريع‌السير

  394

  14000

  • 111

  شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌هاي احداث راه‌آهن

  411

  25000

  • 112

  شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌هاي بهسازي راه

  412

  43000

  • 113

  شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌هاي احداث راه

  413

  20000

  • 114

  آيين‌نامه طرح هندسي راه‌هاي ايران- چاپ پنجم

  415

  430000

  • 115

  راهنماي بهسازي لرزه‌اي پل‌ها

  511

  180000

  • 116

  مباني، ضوابط و راهنماي اجرايي شناسگرهاي ترافيكي

  548

  80000

  • 117

  مستندات و مباني آييننامه طراحي راهدارخانه

  569

  95000

   

  موافقتنامه‌ها

   

  • 118

  چهارچوب موافقت‌نامه مشاركت عمومي- خصوصي- چاپ دوم

   

  55000

  • 119

  موافقتنامه‌ها، پيوست‌ها، شرايط عمومي و خصوصي پيمان‌ها... توأم با EPC

  5490

  55000

  • 120

  موافقتنامه ساخت- بهره‌برداري- واگذاري (BOT)- چاپ دوم

  469

  60000

  • 121

  موافقتنامه شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان  چاپ بيست و هشتم

  4311

  80000

   

  برق و انرژي

   

  • 122

  مشخصات فني تاسيسات برق بيمارستان- چاپ دوم

  89

  80000

  • 123

  مشخصات فني عمومي اجرايي تاسيسات برق ساختمان-چاپ ششم

  1-110

  400000

  • 124

  مشخصات فني عمومي اجرايي تاسيسات برق ساختمان  چاپ پنجم

  2-110

  380000

  • 125

  راهنماي طراحي و اجراي سيستم‌هاي برق اضطراري و پشتيبان

  380

  145000

  • 126

  نقشه‌هاي جزئيات اجرايي تيپ تاسيسات الكتريكي ساختمان- چاپ دوم

  393

  95000

  • 127

  مشخصات فني عمومي و اجرايي خطوط فوق توزيع و انتقال سكسيونر و تيغه زمين در پست‌هاي فشار قوي- جلد اول

  1-407

  1000

  • 128

  مشخصات فني عمومي و اجرايي خطوط فوق توزيع و انتقال سكسيونر و تيغه زمين در پست‌هاي فشار قوي- جلد دوم

  2-407

  15000

  • 129

  مشخصات فني عمومي و اجرايي پست‌ها، خطوط فوق توزيع و انتقال هادي‌هاي خطوط انتقال نيرو- جلد اول

  1-427

  8000

  • 130

  مشخصات فني عمومي و اجرايي پست‌ها، خطوط فوق توزيع و انتقال هادي‌هاي خطوط انتقال نيرو- جلد دوم

  2-427

  22000

  • 131

  مشخصات فني عمومي و اجرايي پست‌ها، خطوط فوق‌توزيع‌انتقال ترانسفورماتورهاي قدرت در پست‌هاي فشار قوي- جلد دوم

  2-437

  15000

  • 132

  مشخصات فني عمومي و اجرايي پست‌‌ها، خطوط انتقال شينه و هادي‌ها در پست‌هاي فشار قوي- جلد اول

  1-451

  8000

  • 133

  مشخصات فني عمومي و اجرايي پست‌‌ها، خطوط انتقال شينه و هادي‌ها در پست‌هاي فشار قوي- جلد دوم

  2-451

  23000

  • 134

  مشخصات فني عمومي ... انتقال تجهيزات كوپلينگ در پست‌هاي فشار قوي

  478

  9000

  • 135

  مشخصات فني عمومي و اجرايي‌... انتقال‌سيستم‌هاي حفاظتي در پست‌هاي فشار قوي- جلد اول

  1-502

  15000

  • 136

  مشخصات فني‌عمومي ‌و اجرايي ... انتقال‌سيستم‌هاي حفاظتي در پست‌هاي فشار قوي- جلد دوم

  2-502

  15000

  • 137

  مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم‌هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان

  622

  105000

  • 138

  مشخصات فني عمومي اجرايي روشنايي راه‌ها- چاپ دوم

  614

  160000

   

  ساختمان و شهرسازي

   

  • 139

  تفسير بخش دوم آيين‌نامه بتن ايران «آبا»

   

  30000

  • 140

  دستورالعمل طراحي و اجراي سيستم ساختمان سبك فولادي

   

  160000

  • 141

  مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني(تجديد نظر دوم)  چاپ هفدهم

  55

  700000

  • 142

  راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان موجود: ساختمان‌هاي فولادي

  1-363

  53000

  • 143

  راهنماي‌كاربردي‌دستورالعمل ‌بهسازي ‌لرزه‌اي ساختمان موجود: ساختمان‌هاي بتني

  2-363

  53000

  • 144

  راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان موجود: ساختمان بنايي

  3-363

  12000

  • 145

  مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي تيپ ساختماني- جلد اول

  1-167

  250000

  • 146

  مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي تيپ ساختماني- جلد دوم

  2-167

  200000

  • 147

  مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي تيپ ساختماني- جلد سوم

  3-167

  50000

  • 148

  مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد ششم: قسمت اول

  1-6-128

  60000

  • 149

  مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد ششم: قسمت دوم

  2-6-128

  60000

  • 150

  مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد اول

  1-128

  260000

  • 151

  مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد دوم

  2-128

  160000

  • 152

  مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد سوم

  3-128

  80000

  • 153

  مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد چهارم

  4-128

  80000

  • 154

  مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد پنجم

  5-128

  60000

  • 155

  دستورالعمل همسان نقشهبرداري: جلد اول- چاپ دوم

  1-119

  85000

  • 156

  دستورالعمل همسان نقشهبرداري: جلد دوم- چاپ دوم

  2-119

  65000

  • 157

  دستورالعمل همسان نقشهبرداري: جلد سوم- چاپ دوم

  3-119

  55000

  • 158

  دستورالعمل همسان نقشهبرداري: جلد چهارم- چاپ دوم

  4-119

  55000

  • 159

  دستورالعمل همسان نقشهبرداري: جلد پنجم- چاپ دوم

  5-119

  60000

  • 160

  دستورالعمل همسان نقشهبرداري: جلد ششم- چاپ دوم

  6-119

  60000

  • 161

  دستورالعمل همسان نقشه‌برداري: جلد هفتم (آبنگاري)

  7-119

  17000

  • 162

  آيين‌نامه جوشكاري ساختماني ايران- چاپ هشتم

  228

  85000

  • 163

  آيين‌نامه اتصالات در سازه‌هاي فولادي- چاپ هشتم

  264

  100000

  • 164

  ضوابط طراحي ساختمان‌ها با اتصال خرجيني

  324

  7000

  • 165

  ضوابط طرح و محاسبه ساختمان‌هاي صنعتي فولادي- چاپ دوم

  325

  30000

  • 166

  دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه- چاپ چهارم

  327

  50000

  • 167

  راهنماي طراحي آكوستيكي فضاهاي آموزشي

  343

  7000

  • 168

  راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي بهسازي ساختمان‌هاي بتني موجود با استفاده از مصالح تقويتي FRP

  345

  20000

  • 169

  ضوابط احداث تونل مشترك تاسيسات شهري

  369

  16000

  • 170

  راهنماي طراحي و اجراي ساختمان ورزشگاه‌هاي كوچك (محله‌اي)

  373

  50000

  • 171

  دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي بنايي غيرمسلح موجود

  376

  15000

  • 172

  دستورالعمل ‌طراحي‌ ساخت ‌و اجراي سيستم‌هاي‌ پانل پيش‌ساخته سبك سه‌بعدي

  385

  22000

  • 173

  راهنماي انجام مطالعات خدمات جنبي در پروژه‌هاي بهسازي لرزه‌اي

  390

  6500

  • 174

  دستورالعمل طراحي پل‌هاي فولادي

  395

  28000

  • 175

  دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان مدارس با ميانقاب

  398

  70000

  • 176

  آيين‌نامه سازه‌هاي فضاكار

  400

  66000

  • 177

  معرفي ماشين‌آلات عمراني- چاپ دوم

  446

  190000

  • 178

  راهنماي طراحي و اجراي سيستم‌هاي جداساز لرزه‌اي در ساختمان‌ها

  523

  17000

  • 179

  راهنماي كاربرد روش‌ها و شيوه‌هاي بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود

  524

  300000

  • 180

  دستورالعمل طراحي و اجراي سقف‌هاي تيرچه بلوك

  543

  140000

  • 181

  راهنماي جامع تدوين گزارش

  555

  65000

  • 182

  راهنماي ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي سامانه مخابرات

  608

  70000

  • 183

  آيين‌نامه طراحي و اجراي سازه‌هاي فولادي سبك سرد نورد (بخش سازه)

  612

  100000

  • 184

  آيين‌نامه طراحي و اجراي سازه‌هاي فولادي سبك سرد نورد (بخش غيرسازه)

  613

  60000

  • 185

  راهنماي كاربردي انجام تحليل خطر زلزله

  626

  40000

  • 186

  ضوابط طراحي ساختمانهاي ‌آموزشي

  697

  70000

  • 187

  واژگان دو زبانه مرجع مديريت بحران

  715

  200000

   

  فهرست بها

   

   

  • 188

  فهرست شرح رديف بهسازي لرزه‌اي ساختمان

   

  17000

  • 189

  فهرست بهاي آبياري زهكشي سال 1396

   

  70000

  • 190

  فهرست بهاي سدسازي سال 1396

   

  70000

  • 191

  فهرست بهاي راهداري سال 1396

   

  90000

  • 192

  فهرست بهاي ترميم و بازسازي نوارحفاري در معابر شهري سال 1396

   

  40000

  • 193

  فهرست بهاي نگهداري و تعمير روسازي ابنيه خطوط راهآهن سال 1396

   

  50000

  • 194

  فهرست بهاي خطوط انتقال آب 1396

   

  70000

  • 195

  فهرست بهاي آبياري زهكشي سال 1397

   

  80000

  • 196

  فهرست بهاي ابنيه سال 1397

   

  80000

  • 197

  فهرست بهاي سدسازي سال 1397

   

  80000

  • 198

  فهرست بهاي شبكه جمع‌آوري فاضلاب سال 1397

   

  80000

  • 199

  فهرست بهاي خطوط انتقال آب سال 1397

   

  70000

  • 200

  فهرست بهاي شبكه توزيع آب سال 1397

   

  70000

  • 201

  فهرست بهاي ساخت و ترميم قنات سال 1397

   

  60000

  • 202

  فهرست بهاي انتقال و توزيع آب روستايي سال 1397

   

  70000

  • 203

  فهرست بهاي چاه سال 1397

   

  60000

  • 204

  فهرست بهاي راهداري سال 1397

   

  90000

  • 205

  فهرست بهاي راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1397

   

  80000

  • 206

  فهرست بهاي تاسيسات مكانيكي سال 1397

   

  80000

  • 207

  فهرست بهاي تاسيسات برقي سال 1397

   

  80000

  • 208

  فهرست بهاي ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري سال 1397

   

  40000

  • 209

  فهرست بهاي نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه‌آهن سال 1397

   

  50000

   

  برگشت به بالاي فهرست

   

 • قانون بودجه سال 1398 كشور

 

فهرست  آخرين شماره  نشريات غير فارسي دريافتي كتابخانه  

حروف آ- الف-ب-پ- ت- ث

 

                   

          

       

Journal of Money and Economy

                               

                   Iranian Economic Review                                   

Asia-Pacific Development Journal

Asian Clearing Union

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

حروف ج چ  ح  خ
         
         
         
         

 

حروف د ذ ر ز ژ
         
         
         
         

 

حروف س ش ص ض ط ظ
         
         
         
         

 

حروف ع غ ف ق ك گ 
         
         
         
         

 

حروف ل م ن و ه ي
         
         
         
         
Powered by Tetis PORTAL