فروشگاه‌ انتشارات
 • بخشنامه بودجه 1398
  بخشنامه بودجه 1398
 • نهادها،تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي
 • لايحه بودجه 1398- ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

  لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور

  • ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه  
 • پيوستهاي لايحه بودجه 1398
  • پيوست شماره يك : اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي   
  • پيوست شماره دو : درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي 
  • پيوست شماره سه : بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري-ﺻﻨﻌﺘﯽ)  
  • پيوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد) (رديف هاي ۱۰۱۰۰۰ - ۱۲۳۳۰۵)  
  • پيوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد) (رديف هاي ۱۲۳۷۰۰ - ۲۹۵۳۳۰)

 • منابع لايحه بودجه 1398

  منابع تكميلي و مرتبط      

       

  • گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۶،
   • جلد اول: حوزه فرابخشي گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۶،
   • جلد دوم: حوزه بخشي (۱)  گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۶،
   • جلد سوم: حوزه بخشي (۲)  مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور -
  • مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور - جلد اول 
  • مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور - جلد دوم 
  • مباني برآورد بهاي تمام شده فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي (گزارش اقدامات انجام شده در اجراي حكم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه - موضوع استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد تا پايان برنامه)
  • پروژه هاي توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي و تعاوني در سال ۱۳۹۸ - گزارش مقدماتي          
  • بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور (به انضمام پيوست ها)
 • ليست انتشارات فروشگاه - بهمن 97
 • ليست انتشارات فروشگاه - اسفند97

   

  ليست انتشارات فروشگاه - اسفند97

 • ليست انتشارات فروشگاه - ارديبهشت 1398

   

  ليست انتشارات فروشگاه - ارديبهشت 1398

Powered by Tetis PORTAL