تازه هاي نشر
4 دي 1397 17:43:17
منابع لايحه بودجه 1398

منابع تكميلي و مرتبط      

     

 • گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۶،
  • جلد اول: حوزه فرابخشي گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۶،
  • جلد دوم: حوزه بخشي (۱)  گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۶،
  • جلد سوم: حوزه بخشي (۲)  مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور -
 • مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور - جلد اول 
 • مباني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و برنامه سالانه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور - جلد دوم 
 • مباني برآورد بهاي تمام شده فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي (گزارش اقدامات انجام شده در اجراي حكم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه - موضوع استقرار نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد تا پايان برنامه)
 • پروژه هاي توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي و تعاوني در سال ۱۳۹۸ - گزارش مقدماتي          
 • بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور (به انضمام پيوست ها)

Powered by Tetis PORTAL