مصاحبه هاي انجام شده تاريخ شفاهي برنامه ريزي در ايران
29 ارديبهشت 1397 13:50:6
جناب آقاي دكتر بايزيد مردوخي

تولد:1321- سنندج
تحصيلات: دكتراي اقتصاد توسعه
تاريخ ورود به سازمان: 1349

سمت‌هاي دوران خدمت:
مديركل امور صنايع و معادن
مدير كل دفتر اقتصاد كلان
دبير هيأت امناء حساب ذخيره ارزي
مشاور رئيس سازمان
تاريخ بازنشستگي: 1384Powered by Tetis PORTAL