مصاحبه هاي انجام شده تاريخ شفاهي برنامه ريزي در ايران
29 ارديبهشت 1397 11:0:9
جناب آقاي دكتر علي حاج يوسفي
تولد: تهران 1317
كارشناسي ارشد علوم اجتماعي از دانشگاه تهران
دكتري اقتصاد توسعه از دانشگاه سوربن فرانسه تحصيلات:
1340 تاريخ ورود به سازمان:
مدير كل برنامه‌ريزي منطقه‌اي و آمايش سرزمين
مدير كل امور اجتماعي سمت‌هاي دوران خدمت:
1364 تاريخ بازنشستگي:

Powered by Tetis PORTAL