مصاحبه هاي انجام شده تاريخ شفاهي برنامه ريزي در ايران
29 ارديبهشت 1397 11:11:17
جناب آقاي مهندس مرتضي باقري
تولد:                                            12/11/1321
تحصيلات:                                     كارشناسي ارشد مهندسي گياه¬پزشكي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران سال 1343
تاريخ ورود به سازمان:                  شهريور 1346 (از طريق مركز آمار ايران)
سمت هاي دوران خدمت:                - رئيس حوزه آماري مسجد سليمان
                                                 -  رئيس حوزه آماري اهواز 
                                                 - رئيس منطقه آماري استان هاي خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد
                                                 - معاون و سرپرست دفتر برنامه و بودجه استان كردستان
                                                 - رئيس دفتر برنامه و بودجه استان كهگيلويه و بوير احمد
                                                 - رئيس دفتر برنامه و بودجه استان كردستان
                                                 - رئيس سازمان برنامه و بودجه استان گيلان
                                                 - رئيس گروه برنامه ريزي منطقه 4 آذربايجان، در مديريت برنامه ريزي منطقه¬اي  و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور
تاريخ بازنشستگي:                  -  آخر اسفند سال 1374

Powered by Tetis PORTAL