تازه هاي نشر
4 خرداد 1398 13:45:56
فهرست كتابهاي موجود در فروشگاه انتشارات - خرداد 1398


بنام خدا

فهرست كتابهاي موجود در فروشگاه انتشارات - خرداد 1398

انتشارات سازمان برنامه و بودجه كشور براي آگاهي متقاضيان خود اقدام به تهيه فهرست عناوين كتاب و نشريه‌هاي موجود در فروشگاه كرده است. فهرست حاضر، كتاب‌هاي ارائه شده را براساس موضوع و شماره نشريه معرفي مي‌كند.

مركز اسناد، مدارك و انتشارات

فهرست كتابهاي موجود در فروشگاه انتشارات - خرداد 1398

 


كتاب‌هاي قانوني- اقتصادي

رديف

 

عنوان

 

قيمت

(ريال)

1

آموزش پودماني

11000

2

اقتصاد استراتژي- جلد اول

90000

3

اقتصاد استراتژي- جلد دوم

95000

4

اقتصاد مالي

200000

5

اقتصاد كار

200000

6

امنيت انساني و مفهوم

20000

7

الگوهاي توسعه- چاپ دوم

300000

8

پايان نفت

60000

9

رويكرد تطبيقي به سياست‌زدگي دستگاه اداري

65000

10

رويكردهاي مشاركت خصوصي در خدمات آب و فاضلاب

220000

11

راهبرد توسعه و مديريت اقتصاد بازار- جلد دوم

70000

12

راهنماي برنامه‌ريزي آموزشي غيرمتمركز (به همراه CD)

85000

13

راهنماي كاربردي سيستم‌هاي رتبه‌بندي ساختمان‌هاي سبز

150000

14

سير تحول رويكردهاي توسعه از ديدگاه بين‌المللي با تاكيد بر توسعه پايدار

50000

15

سند ملي راهبردي انرژي

20000

16

سند تفصيلي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395): حوزه فرابخشي

230000

17

سند تفصيلي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395): حوزه بخشي (1)

130000

18

سند تفصيلي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395): حوزه بخشي (2)

200000

19

فضاي بين‌المللي تجارت

30000

20

قانون برنامه سوم توسعه

50000

21

قانون برنامه چهارم توسعه

50000

22

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

80000

23

قوانين و مقررات مربوط به بهزيستي، حمايتي و امدادي

41000

24

قوانين و مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي كاركنان دولت

54000

25

قوانين و مقررات مربوط به بيمه همگاني خدمات درماني

20000

26

قوانين و مقررات مربوط به تأمين اجتماعي

81000

27

گزارش توسعه جهاني 2002

27000

28

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1391- جلد اول: حوزه فرابخشي

85000

29

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1391- جلد دوم: حوزه بخشي (1)

70000

30

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1391- جلد سوم: حوزه بخشي (2)

65000

31

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1392- جلد اول: حوزه فرابخشي

150000

32

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1392- جلد دوم: حوزه بخشي (1)

150000

32

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1392- جلد سوم: حوزه بخشي (2)

115000

34

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1393- جلد اول: حوزه فرابخشي

140000

35

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1393- جلد دوم: حوزه بخشي (1)

100000

36

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1393- جلد سوم: حوزه بخشي (2)

100000

37

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1394- جلد اول: حوزه فرابخشي

140000

38

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1394- جلد دوم: حوزه بخشي (1)

100000

39

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1394- جلد سوم: حوزه بخشي (2)

100000

40

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1395- جلد اول: حوزه فرابخشي

165000

41

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1395- جلد دوم: حوزه بخشي (1)

110000

42

گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1395- جلد سوم: حوزه بخشي (2)

105000

43

ماده واحده و تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1397 كل كشور

25000

44

مجموعه قوانين تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

80000

45

مجموعه برنامه و بودجه (12 عددي)- سي‌دي

1200000

46

مجموعه مصوبات اصلاح نظام اداري

200000

47

مديريت نظام‌هاي آموزش و تربيت حرفه‌اي

20000

48

مديريت هوشمند در اقتصاد دانايي‌محور

50000

49

مؤلفه‌هاي توسعه

100000

50

نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي

250000

51

نظام استخدام در بخش عمومي (مطالعه تطبيقي 11 كشور)

50000

52

نظام بازنشستگي درايران

30000

53

واقعيت‌هاي اساسي درباره وزارت دفاع انگلستان

50000

 

 

برگشت به بالاي فهرست

 

كتابهاي فني


رديف

 

عنوان

نشريه

قيمت

(ريال)

آب و فاضلاب

 • 1

مشخصات فني عمومي سامانه‌هاي آبياري و زهكشي (تجديدنظر اول)- چاپ دوم

108

140000

 • 2

راهنماي نگهداري سامانه‌هاي زهكشي

315

60000

 • 3

دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست‌محيطي (مرحله اجمالي)

323

90000

 • 4

راهنماي تحويل حجمي آب ...

384

6000

 • 5

مشخصات فني عمومي سدها

399

170000

 • 6

راهنماي طراحي هيدروليكي تصفيه‌خانه فاضلاب

405

30000

 • 7

راهنماي طراحي هيدروليكي تصفيه‌خانه‌هاي آب

436

32000

 • 8

راهنماي طبقه‌بندي كيفيت آب خام، پساب‌ها و... مصارف صنعتي و تفريحي

462

9000

 • 9

راهنماي برآورد ضريب زهكشي زيرزميني... مناطق خشك و نيمه خشك

492

10000

 • 10

معيارها و ضوابط فني عمليات اكتشافي و آبياري زهكشي

493

11000

 • 11

راهنماي اندازه‌گيري و ثبت پارامترها

494

19000

 • 12

راهنماي طراحي آبشكن‌هاي رودخانه

516

37000

 • 13

دستورالعمل انتخاب و طراحي ضربه قوچ

517

20000

 • 14

راهنماي بهره‌برداري و نگهداري شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب

520

20000

 • 15

راهنماي طراحي ... تخليه‌كننده عمقي مخازن سدها

521

26000

 • 16

دستورالعمل پايش كيفيت آب‌هاي سطحي (جاري)

522

33000

 • 17

راهنماي بهره‌برداري و نگهداري نيروگاه آبي سدهاي بزرگ

526

63000

 • 18

راهنماي انتخاب نوع و موقعيت شيرآلات صنعت آب و بهره‌برداري از آنها

529

19000

 • 19

راهنماي مطالعات تعيين حريم سواحل درياها، تالاب‌ها و خورها

534

13000

 • 20

ضوابط زيست محيطي استفاده مجدد از آب‌هاي برگشتي و پساب‌ها

535

30000

 • 21

راهنماي روش‌هاي محاسبه آبشستگي موضعي

549

80000

 • 22

دستورالعمل كاربرد روش‌هاي رديابي در مطالعات آبخوان‌هاي آبرفتي

552

60000

 • 23

مباني زيست محيطي طراحي براي طرح‌هاي تغذيه مصنوعي

574

65000

 • 24

واژه‌نامه سازه‌هاي ساحلي

628

35000

 • 25

دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش اول: ملاحظات كلي

630

35000

 • 26

دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش دوم: شرايط طراحي

631

145000

 • 27

دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش سوم: مصالح

632

55000

 • 28

دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش چهارم: قطعات بتني پيش ساخته

633

50000

 • 29

دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش پنجم: پي‌ها

634

80000

 • 30

دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش ششم: كانال‌هاي ناوبري و حوضچه‌ها

635

40000

 • 31

دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش هفتم: تجهيزات محافظت بندر

636

55000

 • 32

دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش هشتم: تاسيسات پهلوگيري

637

120000

 • 33

دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش نهم: ساير تجهيزات بندر

638

45000

 • 34

دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش دهم: اسكله‌هاي ويژه

639

35000

 • 35

دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي، بخش يازدهم: اسكله‌هاي تفريحي

640

45000

 • 36

مستندات تدوين دستورالعمل طراحي سازه‌هاي ساحلي

641

30000

 • 37

راهنماي ارزيابي ايمني و اقدامات اضطراري در سدها و سازه‌هاي وابسته

644

110000

 • 38

دستورالعمل روش‌هاي محاسبه حداكثر سيل محتمل PMF

647

85000

 • 39

شرح خدمات مطالعات بهسازي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در حال بهره‌برداري

664

60000

 • 40

دستورالعمل رفتارسنجي كمي آب‌هاي زيرزميني

665

75000

 • 41

دستورالعمل احداث سامانه‌هاي كلرزني در تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب

673

55000

 • 42

دستورالعمل كلي جهت اندازه‌گيري فلزات در آب

674

55000

 • 43

فهرست خدمات مطالعات ظرفيت خودپالايي رودخانه‌ها

676

45000

 • 44

دستورالعمل انجام عمليات ويديومتري شبكه‌هاي فاضلاب

677

90000

 • 45

فهرست خدمات مرحله بهره‌ ‌برداري و نگهداري سدها (بازنگري اول)

678

80000

 • 46

شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم و مرحله اول ساماندهي رودخانه

679

50000

 • 47

راهنماي پادسيلسازي

681

75000

 • 48

راهنماي تامين منابع مالي ... آب و فاضلاب

685

60000

 • 49

ضوابط حفاظت از كيفيت منابع آب در مديريت مواد زايد جامد

686

70000

 • 50

راهنماي تعيين ضريب زيري هيدروليكي رودخانه‌ها

688

70000

 • 51

راهنماي مستندسازي فعاليت‌هاي مديريت، بهره‌برداري و ...

689

85000

 • 52

دستورالعمل تعيين ... شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در حال بهره‌برداري

692

60000

 • 53

مشخصات فني تجهيزات هيدرومكانيك سدها ... سامانه آبياري

699

100000

 • 54

ضوابط طراحي كفبندها و تثبيتكننده‌هاي بستر

701

90000

 

كشاورزي و محيط زيست

 

 • 55

مباني و ضوابط طراحي و نوسازي اراضي شاليزاري- جلد اول

1-471

18000

 • 56

مباني و ضوابط طراحي و نوسازي اراضي شاليزاري- جلد دوم

2-471

30000

 • 57

مباني و ضوابط طراحي و نوسازي اراضي شاليزاري- جلد سوم

3-471

36000

 • 58

مباني و ضوابط طراحي و نوسازي اراضي شاليزاري- جلد چهارم

4-471

26000

 • 59

مباني و ضوابط طراحي و نوسازي اراضي شاليزاري- جلد پنجم

5-471

13000

 • 60

مباني و ضوابط خشكه‌زاري- جلد اول

1-346

5000

 • 61

مباني و ضوابط خشكهزاري- جلد دوم

2-346

18000

 • 62

مباني و ضوابط خشكهزاري- جلد سوم

3-346

20000

 • 63

مباني و ضوابط خشكه‌زاري- جلد دوم

4-346

110000

 • 64

ضوابط طراحي فضاهاي سبز شهري (تجديدنظر اول)

203

110000

 • 65

شرح خدمات مهندسي مطالعات مرحله (ثقلي)

244

7500

 • 66

ضوابط عمومي و دستورالعمل ايجاد پايگاه اطلاعات جغرافيا GIS

357

8000

 • 67

دستورالعمل و ضوابط حفاظت منابع طبيعي

387

12000

 • 68

ضوابط و مباني طراحي انبارهاي فني چند منظوره

392

12000

 • 69

مباني طراحي و راهنماي اجرا و نگهداري سازه‌هاي كنترل فرسايش سيل و رسوب

416

16000

 • 70

مباني طراحي سازه‌هاي كنترل فرسايش در رودخانه‌ها و آبراهه‌ها

417

16000

 • 71

ضوابط و دستورالعمل‌هاي فني مرتع

419

10000

 • 72

ضوابط و دستورالعمل‌هاي فني مرتع

421

15000

 • 73

ضوابط و دستورالعمل‌هاي فني مرتع

422

15000

 • 74

شرح خدمات مطالعات خاكشناسي (تفصيلي، نيمه تفصيلي)

425

13000

 • 75

دستورالعمل انجام مطالعات خاكشناسي

466

45000

 • 76

دستورالعمل تجزيه‌هاي آزمايشگاهي نمونه خاك

467

40000

 • 77

فهرست جزئيات خدمات مطالعات مرمت كاريزهاي كشور

499

8000

 • 78

دستورالعمل پايش و ارزشيابي طرح‌هاي مديريت منابع طبيعي

505

29000

 • 79

دستورالعمل احداث باغ‌داري در اراضي شيب‌دار

510

31000

 • 80

ضوابط و معيارهاي فني احداث بادشكن بيولوژيك

658

60000

 • 81

شرح خدمات مطالعات ايجاد و ساماندهي نظام بهره‌برداري مناسب آب كشاورزي

663

40000

 

معدني

 

 • 82

تعاريف و مفاهيم اكتشافات معدني

328

18000

 • 83

دستورالعمل رده‌بندي ذخاير معدني

379

12000

 • 84

تعاريف و مفاهيم در فعاليت‌هاي معدني

340

14000

 • 85

دستورالعمل نقشه‌هاي استخراجي معدن

442

9000

 • 86

علائم استاندارد نقشه‌هاي فرآوري مواد معدني

508

13000

 • 87

فهرست خدمات مراحل مختلف اكتشاف كاني‌ها و سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي

599

55000

 • 88

راهنماي ملاحظات زيست‌محيطي در فعاليت‌هاي استخراجي

611

45000

 

راه و راهداري

 

 • 89

آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد اول (تجديدنظر اول)

1-267

90000

 • 90

آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد دوم

2-267

8000

 • 91

آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد سوم

3-267

100000

 • 92

آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد چهارم (تجديدنظر اول)

4-267

90000

 • 93

آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد پنجم

5-267

8000

 • 94

آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد ششم

6-267

12000

 • 95

آيين‌نامه ايمني راه‌ها- جلد هفتم

7-267

22000

 • 96

مشخصات فني عمومي راه (تجديدنظر دوم)- چاپ سوم

101

200000

 • 97

آيين‌نامه طرح هندسي راه‌ها- چاپ دوم

161

60000

 • 98

آيين‌نامه روسازي آسفالتي راه‌هاي ايران (تجديدنظر دوم)- چاپ ششم

234

110000

 • 99

دستورالعمل تثبيت لايه‌هاي خاكريز و روسازي راه‌ها- چاپ دوم

268

8000

 • 100

مشخصات فني عمومي زيرسازي راهآهن- چاپ دوم

279

70000

 • 101

مشخصات فني عمومي راهداري

280

58000

 • 102

مشخصات فني اجرايي بازيافت سرد آسفالت

339

13000

 • 103

مشخصات فني اجرايي بازيافت گرم آسفالت

341

9000

 • 104

راهكار كاهش نوفه ترافيك براي ساختمان‌هاي حواشي بزرگراه‌هاي شهري

342

5000

 • 105

راهنماي طراحي روسازي فرودگاه

353

12000

 • 106

راهنماي طرح و اجراي لايه‌هاي روسازي با زهكش مناسب

366

70000

 • 107

شناسنامه فني پل‌ها

367

18000

 • 108

مشخصات فني عمومي اجراي شمع

386

65000

 • 109

راهنماي طراحي روسازي بنادر

391

14000

 • 110

دستورالعمل طراحي و نظارت بر روسازي راه‌آهن سريع‌السير

394

14000

 • 111

شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌هاي احداث راه‌آهن

411

25000

 • 112

شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌هاي بهسازي راه

412

43000

 • 113

شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌هاي احداث راه

413

20000

 • 114

آيين‌نامه طرح هندسي راه‌هاي ايران- چاپ پنجم

415

430000

 • 115

راهنماي بهسازي لرزه‌اي پل‌ها

511

180000

 • 116

مباني، ضوابط و راهنماي اجرايي شناسگرهاي ترافيكي

548

80000

 • 117

مستندات و مباني آييننامه طراحي راهدارخانه

569

95000

 

موافقتنامه‌ها

 

 • 118

چهارچوب موافقت‌نامه مشاركت عمومي- خصوصي- چاپ دوم

 

55000

 • 119

موافقتنامه‌ها، پيوست‌ها، شرايط عمومي و خصوصي پيمان‌ها... توأم با EPC

5490

55000

 • 120

موافقتنامه ساخت- بهره‌برداري- واگذاري (BOT)- چاپ دوم

469

60000

 • 121

موافقتنامه شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان  چاپ بيست و هشتم

4311

80000

 

برق و انرژي

 

 • 122

مشخصات فني تاسيسات برق بيمارستان- چاپ دوم

89

80000

 • 123

مشخصات فني عمومي اجرايي تاسيسات برق ساختمان-چاپ ششم

1-110

400000

 • 124

مشخصات فني عمومي اجرايي تاسيسات برق ساختمان  چاپ پنجم

2-110

380000

 • 125

راهنماي طراحي و اجراي سيستم‌هاي برق اضطراري و پشتيبان

380

145000

 • 126

نقشه‌هاي جزئيات اجرايي تيپ تاسيسات الكتريكي ساختمان- چاپ دوم

393

95000

 • 127

مشخصات فني عمومي و اجرايي خطوط فوق توزيع و انتقال سكسيونر و تيغه زمين در پست‌هاي فشار قوي- جلد اول

1-407

1000

 • 128

مشخصات فني عمومي و اجرايي خطوط فوق توزيع و انتقال سكسيونر و تيغه زمين در پست‌هاي فشار قوي- جلد دوم

2-407

15000

 • 129

مشخصات فني عمومي و اجرايي پست‌ها، خطوط فوق توزيع و انتقال هادي‌هاي خطوط انتقال نيرو- جلد اول

1-427

8000

 • 130

مشخصات فني عمومي و اجرايي پست‌ها، خطوط فوق توزيع و انتقال هادي‌هاي خطوط انتقال نيرو- جلد دوم

2-427

22000

 • 131

مشخصات فني عمومي و اجرايي پست‌ها، خطوط فوق‌توزيع‌انتقال ترانسفورماتورهاي قدرت در پست‌هاي فشار قوي- جلد دوم

2-437

15000

 • 132

مشخصات فني عمومي و اجرايي پست‌‌ها، خطوط انتقال شينه و هادي‌ها در پست‌هاي فشار قوي- جلد اول

1-451

8000

 • 133

مشخصات فني عمومي و اجرايي پست‌‌ها، خطوط انتقال شينه و هادي‌ها در پست‌هاي فشار قوي- جلد دوم

2-451

23000

 • 134

مشخصات فني عمومي ... انتقال تجهيزات كوپلينگ در پست‌هاي فشار قوي

478

9000

 • 135

مشخصات فني عمومي و اجرايي‌... انتقال‌سيستم‌هاي حفاظتي در پست‌هاي فشار قوي- جلد اول

1-502

15000

 • 136

مشخصات فني‌عمومي ‌و اجرايي ... انتقال‌سيستم‌هاي حفاظتي در پست‌هاي فشار قوي- جلد دوم

2-502

15000

 • 137

مشخصات فني عمومي و اجرايي سيستم‌هاي رديابي و اعلام حريق ساختمان

622

105000

 • 138

مشخصات فني عمومي اجرايي روشنايي راه‌ها- چاپ دوم

614

160000

 

ساختمان و شهرسازي

 

 • 139

تفسير بخش دوم آيين‌نامه بتن ايران «آبا»

 

30000

 • 140

دستورالعمل طراحي و اجراي سيستم ساختمان سبك فولادي

 

160000

 • 141

مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني(تجديد نظر دوم)  چاپ هفدهم

55

700000

 • 142

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان موجود: ساختمان‌هاي فولادي

1-363

53000

 • 143

راهنماي‌كاربردي‌دستورالعمل ‌بهسازي ‌لرزه‌اي ساختمان موجود: ساختمان‌هاي بتني

2-363

53000

 • 144

راهنماي كاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان موجود: ساختمان بنايي

3-363

12000

 • 145

مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي تيپ ساختماني- جلد اول

1-167

250000

 • 146

مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي تيپ ساختماني- جلد دوم

2-167

200000

 • 147

مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي تيپ ساختماني- جلد سوم

3-167

50000

 • 148

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد ششم: قسمت اول

1-6-128

60000

 • 149

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد ششم: قسمت دوم

2-6-128

60000

 • 150

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد اول

1-128

260000

 • 151

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد دوم

2-128

160000

 • 152

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد سوم

3-128

80000

 • 153

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد چهارم

4-128

80000

 • 154

مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان- جلد پنجم

5-128

60000

 • 155

دستورالعمل همسان نقشهبرداري: جلد اول- چاپ دوم

1-119

85000

 • 156

دستورالعمل همسان نقشهبرداري: جلد دوم- چاپ دوم

2-119

65000

 • 157

دستورالعمل همسان نقشهبرداري: جلد سوم- چاپ دوم

3-119

55000

 • 158

دستورالعمل همسان نقشهبرداري: جلد چهارم- چاپ دوم

4-119

55000

 • 159

دستورالعمل همسان نقشهبرداري: جلد پنجم- چاپ دوم

5-119

60000

 • 160

دستورالعمل همسان نقشهبرداري: جلد ششم- چاپ دوم

6-119

60000

 • 161

دستورالعمل همسان نقشه‌برداري: جلد هفتم (آبنگاري)

7-119

17000

 • 162

آيين‌نامه جوشكاري ساختماني ايران- چاپ هشتم

228

85000

 • 163

آيين‌نامه اتصالات در سازه‌هاي فولادي- چاپ هشتم

264

100000

 • 164

ضوابط طراحي ساختمان‌ها با اتصال خرجيني

324

7000

 • 165

ضوابط طرح و محاسبه ساختمان‌هاي صنعتي فولادي- چاپ دوم

325

30000

 • 166

دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه- چاپ چهارم

327

50000

 • 167

راهنماي طراحي آكوستيكي فضاهاي آموزشي

343

7000

 • 168

راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي بهسازي ساختمان‌هاي بتني موجود با استفاده از مصالح تقويتي FRP

345

20000

 • 169

ضوابط احداث تونل مشترك تاسيسات شهري

369

16000

 • 170

راهنماي طراحي و اجراي ساختمان ورزشگاه‌هاي كوچك (محله‌اي)

373

50000

 • 171

دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي بنايي غيرمسلح موجود

376

15000

 • 172

دستورالعمل ‌طراحي‌ ساخت ‌و اجراي سيستم‌هاي‌ پانل پيش‌ساخته سبك سه‌بعدي

385

22000

 • 173

راهنماي انجام مطالعات خدمات جنبي در پروژه‌هاي بهسازي لرزه‌اي

390

6500

 • 174

دستورالعمل طراحي پل‌هاي فولادي

395

28000

 • 175

دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان مدارس با ميانقاب

398

70000

 • 176

آيين‌نامه سازه‌هاي فضاكار

400

66000

 • 177

معرفي ماشين‌آلات عمراني- چاپ دوم

446

190000

 • 178

راهنماي طراحي و اجراي سيستم‌هاي جداساز لرزه‌اي در ساختمان‌ها

523

17000

 • 179

راهنماي كاربرد روش‌ها و شيوه‌هاي بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود

524

300000

 • 180

دستورالعمل طراحي و اجراي سقف‌هاي تيرچه بلوك

543

140000

 • 181

راهنماي جامع تدوين گزارش

555

65000

 • 182

راهنماي ارزيابي و بهسازي لرزه‌اي سامانه مخابرات

608

70000

 • 183

آيين‌نامه طراحي و اجراي سازه‌هاي فولادي سبك سرد نورد (بخش سازه)

612

100000

 • 184

آيين‌نامه طراحي و اجراي سازه‌هاي فولادي سبك سرد نورد (بخش غيرسازه)

613

60000

 • 185

راهنماي كاربردي انجام تحليل خطر زلزله

626

40000

 • 186

ضوابط طراحي ساختمانهاي ‌آموزشي

697

70000

 • 187

واژگان دو زبانه مرجع مديريت بحران

715

200000

 

فهرست بها

 

 

 • 188

فهرست شرح رديف بهسازي لرزه‌اي ساختمان

 

17000

 • 189

فهرست بهاي آبياري زهكشي سال 1396

 

70000

 • 190

فهرست بهاي سدسازي سال 1396

 

70000

 • 191

فهرست بهاي راهداري سال 1396

 

90000

 • 192

فهرست بهاي ترميم و بازسازي نوارحفاري در معابر شهري سال 1396

 

40000

 • 193

فهرست بهاي نگهداري و تعمير روسازي ابنيه خطوط راهآهن سال 1396

 

50000

 • 194

فهرست بهاي خطوط انتقال آب 1396

 

70000

 • 195

فهرست بهاي آبياري زهكشي سال 1397

 

80000

 • 196

فهرست بهاي ابنيه سال 1397

 

80000

 • 197

فهرست بهاي سدسازي سال 1397

 

80000

 • 198

فهرست بهاي شبكه جمع‌آوري فاضلاب سال 1397

 

80000

 • 199

فهرست بهاي خطوط انتقال آب سال 1397

 

70000

 • 200

فهرست بهاي شبكه توزيع آب سال 1397

 

70000

 • 201

فهرست بهاي ساخت و ترميم قنات سال 1397

 

60000

 • 202

فهرست بهاي انتقال و توزيع آب روستايي سال 1397

 

70000

 • 203

فهرست بهاي چاه سال 1397

 

60000

 • 204

فهرست بهاي راهداري سال 1397

 

90000

 • 205

فهرست بهاي راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1397

 

80000

 • 206

فهرست بهاي تاسيسات مكانيكي سال 1397

 

80000

 • 207

فهرست بهاي تاسيسات برقي سال 1397

 

80000

 • 208

فهرست بهاي ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري سال 1397

 

40000

 • 209

فهرست بهاي نگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راه‌آهن سال 1397

 

50000

 

برگشت به بالاي فهرست

 


Powered by Tetis PORTAL