اخبار و اطلاعيه ها
8 ارديبهشت 1398 15:56:51
فهرست كتابهاي خريداري شده از سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران 1398

 


 فهرست الفبايي ( 286 عنوان) كتاب فارسي خريداري شده از

سي‌ودومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، ارديبهشت 1398

فهرست الفبايي (286 عنوان) كتاب فارسي خريداري شده از سي‌ودومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، ارديبهشت 1398

 1. آب و امنيت زيست محيطي در جمهوري اسلامي ايران/ موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي، 1397.
 2. آسيب‌شناسي توسعه اقتصادي در ايران (برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)/ نشر اختران، 1396.
 3. آمارها و شاخص‌هاي كيفيت در آرشيو وب (استاندارد ايزو/ تي آر 14873) سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1397.
 4. آمريكاي زمينگير: چگونه عظمت را به آمريكا بازگردانيم/ ثالث، 1397.
 5. آموزش جامع Adobe Illustrator / كانون نشر علوم، 1397.
 6. آموزش شماتيك Microsoft Project 2016/ پندار پارس، 1397.
 7. آموزش كاربردي Pro Asp.Net core MVC، ويراست 6/ پندار پارس، 1397.
 8. آموزگار نوآوري: شومپيتر و تخريب خلاقانه/ دنياي اقتصاد، 1398.
 9. آن چه اكنون مهم است: چگونه در دنيايي از تغييرات بي‌وقفه، رقابت‌هاي نفس‌گير و نوآوري‌هاي توقف‌ناپذير پيروز شويم/ نشر فرا، 1397.
 10. آينده‌انديشي براي آينده‌نگاري اجتماعي/ انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، 1398.
 11. آينده كشاورزي و غذا: روندها و چالش‌ها/ موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، 1397. (ثبت سفارش)
 12. آينده‌نگاري تعامل سازنده با جهان/ پژوهشكده چشم‌انداز و آينده پژوهي، 1397.
 13. آينده‌هاي چين/ دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، 1398.
 14. ابرطبقه: نخبگان قدرت جهاني و جهاني كه مي‌سازند/ كوير، 1397.
 15. ابعاد، شاخص‌ها و نشانگرهاي عملكردي خرد در آموزش عالي/ جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي شريف، 1397.
 16. ادغام فناوري در آموزش عالي: جنبه‌هاي اجتماعي و سازماني/ پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1397.
 17. ارتباطات انساني در گردشگري/ مهكامه، 1398.
 18. ارزيابي عملكرد: آشنايي با زير و بم ارزشيابي كاركنان/ دنياي اقتصاد، 1396.
 19. ارزيابي وضعيت و چشم‌انداز بازارهاي مالي: اصلاح نظام بانكي: چرايي و چگونگي/ موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، 1398.
 20. از تغيير تا تحول سازماني (با درآمدي بر تحول سازماني در مراكز بهداشتي-درماني)/ فوژان،1396.
 21. استخدام و تعديل: فرآيند كاربردي گزينش، حفظ و اخراج نيروي انساني/ دنياي اقتصاد، 1396.
 22. استراتژي شناسايي فرصت در كارآفريني/ مهكامه، 1398.
 23. اصول تامين مالي جمعي در 30 دقيقه/ موسسه كتاب مهربان نشر، 1397.
 24. اصول تحليل سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي/ اميركبير، 1397.
 25. اصول جامعه‌شناسي اقتصادي/ دنياي اقتصاد، 1397.
 26. اصول حقوق بين‌الملل اقتصادي/ گنج دانش، 1397.
 27. اصول دراكر: جوهره شصت سال انديشه و تجربه اسطوره مديريت نوين/ نشر فرا، 1395.
 28. اطلاعات اقتصادي در دنيايي جهاني/ موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي، 1396.
 29. اطلاعات اقتصادي و امنيت ملي/ موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي، 1396.
 30. اطلس فرهنگي (چيستي، فرايند تدوين و كاربردهاي آن)/ دانشگاه امام صادق (ع)، 1397.
 31. افق‌هاي جديد در نوآوري باز/ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1397.
 32. اقتصاد انرژي با تاكيد بر نفت و گاز/ هزاره سوم، 1396.
 33. اقتصاد ايران چالش‌ها و رويكردهاي دستيابي به رشد پايدار و اشتغالزا/ موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، 1396.
 34. اقتصاد ايران در تنگناي توسعه/ نشر مركز، 1392.
 35. اقتصاد بدون نفت: امكان‌سنجي عبور اقتصاد ايران از خام فروشي نفت/ نشر ديدمان، 1396.
 36. اقتصاد بلاك‌چين/ نشر چالش، 1397.
 37. اقتصاد توسعه: نگاهي انتقادي به سي سال تجربه‌ انتشار گزارش توسعه جهاني/ دانشگاه كردستان، 1396.
 38. اقتصاد دانش بنيان در اتحاديه اروپا/ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1397.
 39. اقتصاد رسانه/ مهكامه، 1398.
 40. اقتصاد روستايي ايران (نظام توليد)/ حبله رود، 1397.
 41. اقتصاد سرمايه‌داري، هژموني آمريكا و منابع فسيلي ايران و اقتصاد نفتي/ نقد فرهنگ، 1396.
 42. اقتصاد سياسي آسياي جنوب شرقي/ نشر قومس، 1396.
 43. اقتصاد سياسي اشتغال زنان ايران 87-1357/ شيرازه كتاب ما، 1397.
 44. اقتصاد سياسي بين‌المللي خليج فارس/ نشر مخاطب، 1396.
 45. اقتصاد سياسي تطبيقي/ كوير، 1396.
 46. اقتصاد سياسي توسعه و توسعه نيافتگي، ويراش دوم/ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1397.
 47. اقتصاد سياسي خاورميانه/ نشر مخاطب، 1396.
 48. اقتصاد سياسي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات اعتباري: سقوط يك ايدئولوژي/ بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه، 1396.
 49. اقتصاد قراردادها (امكان‌سنجي طرح‌ها، تحليل رژيم‌هاي مالي، فني و حقوقي قراردادها)/ بهجت، 1397.
 50. اقتصاد قوانين و سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي تركيه و برخي از كشورهاي توسعه OECD/ موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، 1397. (ثبت سفارش)
 51. اقتصاد كسب و كار/ دانشگاه علامه طباطبايي، 1396.
 52. اقتصاد كشاورزي در توسعه شهري/ نشر آكادميك، 1397.
 53. اقتصاد كشورهاي آسياي مركزي و قفقازجنوبي/ دانشگاه تهران، 1397.
 54. اقتصاد كلان، ويرايش دوم/ دانشگاه علامه طباطبايي، 1397.
 55. اقتصاد محيط زيست/ آماره، 1398.
 56. اقتصاد مقاومتي در عصر مذاكرات هسته‌اي/ دانشگاه امام صادق (ع)، 1398.
 57. اقتصاد مقاومتي در كشورهاي پيشرفته با تاكيد بر توليد ملي/ دانشگاه امام صادق (ع)، 1398.
 58. اقتصاد مقاومتي، دولت شهر بدون نفت/ موسسه انتشارات شهرياري، 1396.
 59. اقتصاد مقاومتي نفت آري يا نه/ آواي كلار، 1396.
 60. اقتصاد منابع آب/ نشر فرهنگ صبا، 1397.
 61. اقتصاد نفت و گاز (ميادين مشترك)/ دانشگاه عالي دفاع ملي (داعا)، 1394.
 62. اقتصاد نئوكلاسيك و چالش پيش‌رو، 2 جلد/ شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1397.
 63. اكنون و آيندة ما/ نقد فرهنگ، 1397.
 64. الزامات سياست در عصر ملت دولت/ نشر ني، 1397.
 65. الگوي ارتقاي سرمايه فرهنگي در ايران/ ققنوس، 1394.
 66. الگوي كره‌جنوبي در صنعت خودروسازي/ شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1397.
 67. امپرياليسم نوين/ ثالث، 1397.
 68. امنيت زيستي و بيوتروريسم، مهار و پيشگيري از تهديدات زيستي/ موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي، 1398.
 69. انتقال يادگيري در سازمان/ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1397.
 70. انقلاب مشروطيت ايران/ كوير، 1397.
 71. انقلاب و نفت: روايت وزيران جمهوري اسلامي از اقتصاد سياسي نفت/ دنياي اقتصاد، 1398.
 72. API به عنوان محصول: چگونه يك استراتژي كسب و كار موثر مبتني بر عرضه API را طراحي و اجرا كنيم؟/ كانون نشر علوم، 1398.
 73. ايران در بحران (انحطاط صفويه و سقوط اصفهان)/ اميركبير،1397.
 74. ايرانيان دوران باستان تا دوره معاصر/ نشر مركز، 1391.
 75. اينفوگرافيك: قصه كسب و كارتان را براي مشتريان بگوييد/ اديبان روز، 1397.
 76. بازآفريني بازار، تاريخ طبيعي بازارها/ نشر ني، 1397.
 77. بازارسازي محصولات كشاورزي بوم‌سازگار/ موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، 1397. (ثبت سفارش)
 78. بازاريابي پايدار: گردشگري فرهنگي و ميراث/ مهكامه، 1398.
 79. بازگشت به آينده:‌ شهرگرايي جديد و ظهور نو: سنت‌گرايي در برنامه‌ريزي شهري/ هوشمند تدبير، 1397.
 80. بانكداري اجتماعي با نگاهي به اقتصاد شهري و آموزش منابع انساني/ نشر آكادميك، 1395.
 81. بررسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طرحهاي صنعتي/ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1397.
 82. بررسي بحران اقتصادي ونزوئلا/ موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1397.
 83. بررسي مناسبات اقتصادي ايران و ژاپن و ملاحظات راهبردي ايران/ موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1397.
 84. بررسي و تحليل سياست‌هاي توليدي و بازرگاني و حمايت از زنجيره پنبه در كشورهاي منتخب/ موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، 1397. (ثبت سفارش)
 85. بررسي وضعيت سهام سرمايه‌ ايران در بانك‌ها و موسسات مالي و توسعه‌اي منطقه‌اي و بين‌المللي/ پژوهشكده امنيت اقتصادي تدبير، 1397.
 86. بررسي وضعيت مالي دولت در برنامه‌هاي توسعه چهارم و پنجم/ موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1397.
 87. برساخت‌ها و پيكرهبندي دانش‌هاي سازماني و ملي/ اديبان روز، 1397.
 88. برنامه‌ريزي ترويجي/ دانشگاه رازي، 1394.
 89. برنامه‌ريزي توسعه آموزش عالي: رويكردي كاهنده، موقعيتي پيچيده/ سمت، 1397.
 90. برنامه‌ريزي راهبردي توسعه گردشگري به انضمام دستنامه برنامه‌ريزي راهبردي/ مهكامه، 1398.
 91. برنامه‌نويسي به زبان جاوا/ كانون نشر علوم، 1397.
 92. برنامه‌نويسي MATLAB همراه با ترسيم اشكال، تابع‌نويسي، محاسبات عددي و تحليلي، ارتباط با ديگر نرم‌افزارها و GUI مقدماتي تا پيشرفته/ كانون نشر علوم، 1397.
 93. بسته خط‌مشي از طراحي تا تدوين/ موسسه كتاب مهربان نشر، 1397.
 94. بلاكچين: آشنايي با مفاهيم بنيادي/ موسسه كتاب مهربان نشر، 1397.
 95. بنيان‌هاي ساختاري تحكيم دموكراسي: تجربه‌ دموكراسي در ايران، تركيه و كره جنوبي/ كند و كاو، 1397.
 96. بودجه‌ريزي شركتي/ دنياي اقتصاد، 1397.
 97. بودجه‌ريزي عملياتي از تئوري تا عمل/ قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء (ص) آجا، 1394.
 98. بهبود سازمان: مدل‌هاي تشخيص/ فوژان، 1397.
 99. بهبود و توسعه سازمان‌هاي پژوهشي/ شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1398.
 100. بهترين باش!: رهبري ارزش مدار براي خلق سازمان در كلاس جهاني/ سازمان فرهنگي فرا، 1397.
 101. بهشت كاركنان: هنر و دانش آفريدن يك محيط‌كار استثنايي/ نشر فرا، 1396.
 102. پايان عصر كيمياگري: پول، بانكداري و آينده اقتصاد جهاني/ دنياي اقتصاد، 1397.
 103. 50 ايده مهم درباره آينده كه شما بايد بدانيد/ به نشر، 1397.
 104. 50 ايده مهم درباره اقتصاد كه شما بايد بدانيد/ به نشر، 1396.
 105. 50 ايده مهم درباره مديريت كه شما بايد بدانيد/ به نشر، 1395.
 106. 50 چالش اساسي مديران: راهكارهايي براي حل موثر مسائل پيچيده مديريتي/ دنياي اقتصاد، 1397.
 107. پويايي‌شناسي سيستم‌ها و آموزش نرم‌افزارهاي مختلف آن به زبان ساده (معرفي و آموزش 14 نرم‌افزار)/ نشر دانش ماندگار عصر، 1397.
 108. پيدايش ناسيوناليسم ايراني: نژاد و سياست بي جاسازي/ نشر مركز، 1396.
 109. تاب‌آوري اجتماعات محلي در برابر مخاطرات محيطي/ دانشگاه تربيت مدرس، 1396.
 110. تاريخ انديشه اقتصادي: از ماركس تا جان آر. كامنز (سده نوزدهم بيستم)/ نشر مركز، 1396.
 111. تاريخ شفاهي توسعه خوزستان: خاطرات احمد آل ياسين/ سازمان اسناد كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1397.
 112. تاريخ مختصر جمهوري وايمار/ نشر مركز، 1396.
 113. تاريخ مختصر عدالت توزيعي/ نشر مركز، 1397.
 114. تجدد و ناخرسندي‌هاي آن در جامعه ايران/ نقد فرهنگ، 1397.
 115. تحليل داده‌هاي اقتصادي: درك الگوهاي اقتصادسنجي بدون نياز به پيشينه رياضي/ دنياي اقتصاد، 1397.
 116. تحليل‌هايي بر آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه «نمونه موردي ايران»/ نويد شيراز، 1395.
 117. تحولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهر دزفول در دوره پهلوي (1357-1304)/ سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1397.
 118. تدبير دولت‌ها در امر پژوهش (بررسي كشورهاي منتخب)/ موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، 1394.
 119. تشخيص و تغيير فرهنگ سازماني و مبتني بر چارچوب ارزش‌هاي رقابتي/ موسسه كتاب مهربان نشر، 1397.
 120. تشخيص و طراحي سازمان‌هاي پايدار: روش سيستم پايا/ موسسه كتاب مهربان نشر، 1397.
 121. تصميم‌گيري و رهبري براي آينده/ آرون، 1396.
 122. تعارض تاكتيكي، همكاري راهبردي: نقش راهبردي كنگره در سياست خارجي آمريكا در قبال ايران/ انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، 1398.
 123. تغييرات فرهنگي اجتماعي ايران (در 30 سال گذشته) جامعه‌شناسان، 1396.
 124. تفكر در تنگنا: جستارهايي در علوم فرهنگي/ نقد فرهنگ، 1397.
 125. تفكر راهبردي: رويكرد نه مرحله‌اي در دستيابي به راهبرد و رهبري مديران و بازاريان/ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1397.
 126. تلفيق سرمايه انساني با رشد انسان: راهي به سوي اقتصاد انسان‌گرا و مولد/ موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1397.
 127. تمركز‌گرايي در مهاجرت (پيدايش رويكردي نوين در تحليل مهاجرت‌هاي داخلي)/ جامعه‌شناسان، 1398.
 128. توانمندسازي روستايي (اصول بنيادين، رهيافت‌ها، نظريه‌ها و تجارب)/ دانشگاه تربيت مدرس، 1396.
 129. توانمندي‌ها، قابليت‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري درمناطق روستايي و عشايري استان سمنان/ حبله رود، 1396.
 130. توسعه‌ اقتصادي در آسياي جنوبي (هند، پاكستان، بنگلادش، سري‌لانكا)/ نشر آگه، 1393.
 131. توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي/ دانشگاه علوم انتظامي امين، 1395.
 132. توسعه چيست؟ بحثي درباره‌ توسعه و گفتمان (ديسكورس) غالب از قرن هجده ميلادي تاكنون و چشم‌انداز آينده/ دنياي نو، 1397.
 133. توسعه درون‌زاي منطقه‌اي: رهبري و نهادها/ نشر ني، 1397.
 134. تهران 56: سيماي تهران در پژوهشي فراموش شده/ نشر ني، 1398.
 135. تئوري و كاربرد شبكه‌هاي عصبي در MATLAB/ كانون نشر علوم، 1397.
 136. جامعه‌شناسي امنيت عمومي شهري (فضاي بي‌دفاع شهري) / جامعه‌شناسان، 1398.
 137. جامعه‌شناسي مردم مدار در كارزار عمل/ نشر ني، 1397.
 138. جستارهاي بنيادي در باب اقتصاد سياسي نوين/ دنياي اقتصاد، 1397.
 139. جهان مي‌پذيرد يا نه: منطق جنون‌آساي سرمايه‌داري جهاني/ نشر آگاه، 1395.
 140. چشم‌انداز كشاورزي در دوره (2018-2027) با تمركز خاورميانه و شمال آفريقا/ موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، 1397. (ثبت سفارش)
 141. چهار گفتار درباره بررسي وضعيت حقوق بشر و شهروند در جمهوري اسلامي ايران/ هوشمند تدبير، 1397.
 142. چه چيز به چه كسي مي‌رسد؟ چرا؟: اقتصاد نوين جورسازي و طراحي بازار/ نشر مركز، 1397.
 143. چه كسي به جهان حكومت مي‌كند/ ثالث، 1397.
 144. حاشيه‌نشيني و اسكان غيررسمي: چالش‌ها و پيامدها/ ققنوس،1396.
 145. حقوق و اقتصاد كسب و كار: بنيان‌هاي نظري "شاخص سهولت انجام كسب و كار"/ نشر چالش، 1396.
 146. حكمراني آب در مواجهه با تغيير جهاني/ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1397.
 147. خط‌مشي‌گذاري عمومي و ساخت اجتماعي واقعيت/ دانشگاه امام صادق (ع)، 1398.
 148. داستان‌هاي استارتاپي: آموزه‌هايي از شروع، سختي‌ها و رشد يك استارت آپ/ موسسه كتاب مهربان نشر، 1397.
 149. دانشگاه تا بازار: شرحي بر اقتصاد موضوعات عمومي/ دنياي اقتصاد، 1397.
 150. دانشنامه جهان اسلام، جلد 24، 25، 26/ بنياد دائره‌المعارف اسلامي، 1396.
 151. دانش‌نامه خصوصي‌سازي و سهام عدالت/ دنياي اقتصاد، 1397.
 152. دايره‌المعارف بزرگ اسلامي، جلد 24/ مركز دايره‌المعارف بزرگ اسلامي، 1398. (ثبت سفارش)
 153. درآمدي بر جامعه‌شناسي قشربندي معلوليت در ايران: واكاوي نابرابري‌هاي اجتماعي افراد معلول/ دنياي اقتصاد، 1397.
 154. درد مشترك: تدبيري براي زندگي مرفه همراه با محيط زيست سالم/ دنياي اقتصاد، 1396.
 155. درس‌هايي در اقتصاد كلان/ آماره، 1398.
 156. دستنامه ارزيابي جامع سلامت سالمندان/ بازنشستگان/ ميان‌سالان ايراني/ جامعه‌شناسان، 1398.
 157. دست‌هاي آلوده، شرحي بر روش‌هاي جديد فساد و مبارزه با فساد/ دنياي اقتصاد، 1397.
 158. دغدغه ايران: راه‌هايي به سوي آزادي، امنيت و توسعه پايدار/ كوير، 1398.
 159. دلاري كردن فقر: بازانديشي در فقر/ جامعه‌شناسان، 1398.
 160. دولت پنهان (افول قانون اساسي و صعود دولت سايه)/ كوير، 1397.
 161. دولت صنفي: تاملي در اصول و امكان تحقق، جلد اول/ نور علم، 1398.
 162. 200 سال آينده، سناريويي براي آمريكا و جهان/ انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، 1397.
 163. ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در عصر جهاني شدن (شاخص‌ها، چالش‌ها و راه‌حل‌ها)/ تدبير اقتصاد، 1397.
 164. ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران: روندها و تحولات، فرصت‌ها و چالش‌هاي پس از توافق هسته‌اي/ مركز مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1397.
 165. ديپلماسي علم: روزي نو يا صبحي كاذب؟/ موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1397.
 166. ديپلماسي فرهنگي و جايگاه آن در سياست خارجي كشورها/ اديبان روز، 1397.
 167. راهبردهاي تامين امنيت اقتصادي ايران در منطقه اوراسياي مركزي/ موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1397.
 168. راهبردهاي حقوق مالكيت فكري جمهوري اسلامي ايران/ دانشگاه عالي دفاع ملي، 1395.
 169. راهنماي پژوهش: روش‌هاي آميخته و چند روشي/ جامعه‌شناسان، 1398.
 170. راهنماي تدوين مقالات علمي ترويجي، پژوهشي و ISI (به همراه نمونه مقالات)/ كانون نشر علوم، 1395.
 171. راهنمايي براي استارت آپ‌هاي كوچك/ نشر فرا، 1397.
 172. رفاه اجتماعي و كيفيت زندگي/ جامعه‌شناسان، 1398.
 173. رفتار سازماني در سازمان‌هاي رسانه‌اي/ جامعه‌شناسان با روش‌شناسان، 1398.
 174. روايت اول: گفتارهايي در باب توسعه ايران مجموعه سخنراني‌هاي دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، جلد سوم و چهارم/ سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1396.
 175. روايتي درباره تاريخ جهان و محيط زيست از قرن پانزدهم تا قرن بيست و يكم: خاستگاه‌هاي جهان مدرن/ نشر مركز، 1397.
 176. روش‌شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي/ سمت، 1396.
 177. روش‌هاي سياستگذاري فرهنگي در تغيير رفتار/ جامعه‌شناسان، 1398.
 178. روند پژوهي و سياست پژوهي مطالعات علم اقتصاد در ايران/ دانشگاه امام صادق (ع)، 1397.
 179. رويش كشاورزي و منابع طبيعي/ موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، 1397. (ثبت سفارش)
 180. رويكردي نوين در شبكه‌هاي بي‌سيم و موبايل/ كانون نشر علوم، 1396.
 181. رهبري بر پايه‌ ارزش‌ها/ سازمان فرهنگي فرا، 1397.
 182. رهبري سازماني در انقلاب صنعتي چهارم: پژوهش‌ها و فرصت‌هاي نوظهور/ سازمان مديريت صنعتي، 1397.
 183. ريشه‌هاي فرهنگي شناخت انساني/ نقد فرهنگ، 1397.
 184. زمان و پول: اقتصاد كلان ساختار سرمايه/ دنياي اقتصاد، 1397.
 185. ساختار صنعتي ايران در آينه برنامه‌هاي توسعه‌اي/ موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1397.
 186. سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي، ويراست چهارم، 5 جلد/ سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1397.
 187. سرنوشت پول‌هاي جهاني پس از بحران: واكاوي آينده نامطمئن نظام پول كاغذي جهان/ دنياي اقتصاد، 1397.
 188. سمفوني توسعه يافته‌ها نقش رهبري سياسي در توسعه اقتصادي (مجموعه مقالات) / كوير، 1397.
 189. سناريوهاي دوره 15 ساله اجراي توافق هسته‌اي(برجام) / انتشاراتي دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، 1398
 190. سنت‌هاي نظزي فرهنگي در دوره معاصر، جلد اول/ دانشگاه امام صادق (ع)، 1397.
 191. سياست خارجي، امنيت و توسعه: تجربه روسيه/ پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1398.
 192. سياستگذاري توسعه كارآفريني: نظريه‌ها و تجارب كشورها/ دانشگاه تهران، 1397.
 193. سياست‌گذاري در بهداشت، درمان و توانبخشي در ايران و كشورهاي پيشرفته با نگرشي بر سياست‌گذاري بهداشت اجتماعي تطبيقي/ رويان پژوه، 1398.
 194. سيستم ارزشيابي عملكرد دوره‌اي (ساعد)/ موسسه كتاب مهربان نشر، 1397.
 195. شاخصي براي عدالت/ دانشگاه امام صادق (ع)، 1398.
 196. شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و آنومي‌هاي نوظهور در ايران/ كوير، 1397.
 197. شش گفتار درباره انديشه آزادي (برخي اصول آزادي در اقتصاد، سياست و حقوق) /كوير، 1396.
 198. شفافيت شيطاني/ نشر ثالث، 1396.
 199. شهرهاي تغيير شكل‌يافته: تغييرات جمعيتي و تاثيرات آن بركشورهاي در حال توسعه/ جامعه‌شناسان، 1398.
 200. شهر هوشمند: چگونگي خلق ارزش عمومي و اقتصادي به وسيله تكنولوژي پيشرفته در فضاي شهري/ پژوهشكده چشم‌انداز و آينده‌پژوهي، 1397.
 201. صفر تا يك: نوشتارهايي درباره استارت آپ‌ها يا چگونگي خلق آينده/ دنياي اقتصاد، 1397.
 202. طراحي و ترسيم پلان‌هاي ساختماني با Revit Architecture (به همراه فيلم پروژه كار يك ساختمان از آغاز تا پايان)/ پندار پارس، 1393.
 203. طراحي و نقشه‌كشي صنعتي اتوكد-دوبعدي (روش تايپ دستورات در خط فرمان)/ كانون نشر علوم، 1397.
 204. ظرفيت‌سازي جوامع محلي براي توسعه گردشگري/ مهكامه، 1397.
 205. عدالت اجتماعي، آزادي و توسعه در ايران امروز/ نقش و نگار، 1397
 206. عدل و عدالت سازماني/ دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، 1398.
 207. علم توسعه پايدار مديريت ريسك و تاب‌آوري/ سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي، واحد مازندران، 1397.
 208. علم چيست؟ جستارهايي در باره فلسفه، پژوهش و آموزش علم/ نشر اختران، 1397.
 209. فراز و فرودهاي توسعه در آمريكاي لاتين/ مركز مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1398.
 210. فساد و مقبوليت قانون از منظر جامعه‌شناسي حقوق/ نشر ني، 1397.
 211. فقر اقتصادي و اثر آن بر روابط عاطفي در خانواده/ جامعه‌شناسان، 1398.
 212. فلسفه پول/ بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه، 1396.
 213. فلسفه‌هاي تغيير سازماني/ دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، 1398.
 214. كاربرد كامپيوتر در تحليل‌هاي آماري با استفاده از نرم‌افزار Spss/ جامعه‌شناسان، 1398.
 215. كاركرد بخش كشاورزي در اقتصاد ايران از منظر الگوي داده-ستانده/ موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، 1397. (ثبت سفارش)
 216. كتابنامه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب اسلامي، 2 جلد/ وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، 1397.
 217. كره شمالي/ آن سوي آينده/ كوير، 1398.
 218. كشاورزي بوم‌سازگار: مفاهيم، اصول و تجارب/ موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، 1397. (ثبت سفارش)
 219. كشورهاي محوري، آينده‌هاي بديل: برنامه‌ريزي سناريويي براي سياست بين‌الملل/ دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي، 1398.
 220. گذري بر جامعه‌شناسي اقتصادي ايران مطالعات كسب و كارهاي خانوادگي/ جامعه‌شناسان، 1398.
 221. گزارش توجيهي پيش‌نويس لايحه شفافيت/ شفاف، 1397.
 222. گزارش حفاظت اجتماعي سال 15-2014 ايجاد بهبود اقتصادي، توسعه همه جانبه و عدالت اجتماعي/ جهاد دانشگاهي، واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1396.
 223. مباحث نوين در رفتار سازماني پيشرفته و محيط كار/ موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي، 1397.
 224. مباني استراتژي/ دفتر پژوهشهاي فرهنگي؛ پژوهشكده مديريت سما، 1397.
 225. مباني تصميم‌گيري چند معياره/ دانشگاه بيرجند، 1396.
 226. مباني و كاربرد تحليل اقتصادي در حقوق خصوصي/ دنياي اقتصاد، 1397.
 227. مجموعه كامل قوانين و مقررات حقوقي با آخرين اصلاحات و الحاقات/ مجد، 1398.
 228. مجموعه كامل قوانين و مقررات شهرداري با آخرين اصلاحات و الحاقات/ مجد، 1398.
 229. محورهاي توسعه/ شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1397.
 230. محورهاي توسعه دانش بنيان: چارچوب مفهومي و داده‌هاي ايران/ موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي، 1397.
 231. مدل آلماني توسعه: از اقتصادي چند پاره تا قدرت محوري اروپا: پيشنهادهايي براي ايران/ وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، 1397.
 232. مدل‌سازي محيط‌زيست/ دانشگاه فردوسي مشهد، 1397.
 233. مدل‌هاي پيشرفته رشد اقتصادي/ سمت، 1396.
 234. مديريت بودجه با محوريت بودجه‌ريزي عملياتي/ قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء (ص) آجا، 1393.
 235. مديريت جامع بحران: با رويكردي جامعه محور و آينده‌نگر/ شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1398.
 236. مديريت در ورزش: اصول مديريت باشگاه‌ها و همايش‌هاي ورزشي/ دنياي اقتصاد، 1397.
 237. مديريت دولتي نوين و مديريت سازمان‌هاي دولتي در ايران/ موسسه كتاب مهربان نشر، 1397.
 238. مديريت گردشگري/ دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، 1397.
 239. مديريت محيط زيست: ابزاري براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مقياس/ آرون، 1397.
 240. مديريت منابع انساني در صنايع خلاق/ سازمان مديريت صنعتي، 1397.
 241. مديريت منابع انساني مبتني بر شايستگي/ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1397.
 242. مديريت منابع انساني و چالش‌هاي فناوري/ موسسه كتاب مهربان نشر، 1397.
 243. مديريت و برنامه‌ريزي اوقات فراغت/ مهكامه، 1398.
 244. مرجع آموزش ويندوز سرور 2016 با پوشش سرفصل‌هاي دوره MCSA Windows Server 2016/ پندارپارس، 1397.
 245. مرجع امنيت اقتصادي، جلد 1/ موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1397.
 246. مرجع كاربردي Microsoft SharePoint & Project Server/ پندارپارس، 1396.
 247. مرجع كامل Access 2016 به همراه برنامه‌ريزي به زبان VBA دراكس/ پندارپارس، 1397.
 248. مرجع كامل Microsoft Excel 2016 (مقدماتي تا پيشرفته)/ پندارپارس، 1397.
 249. مرگ مدرسه؟ گفتارهاي انتقادي در آموزش و پرورش ايران/ مشق شب، 1397.
 250. مروري بر تحليل خط‌مشي به بيان ساده/ عصر قلم، 1398.
 251. مسائل اجتماعي در ايران: هشت پرسش جامعه‌شناختي جامعه ايراني/ جامعه‌شناسان، 1398.
 252. مطالعات راهبردي آمايش سرزمين/ پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1397.
 253. مطالعه موانع حقوقي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني/ هوشمند تدبير، 1397.
 254. معماري كامپيوتر پيشرفته/ كانون نشر علوم، 1396.
 255. مفاهيم بنيادين در برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني/ شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1397.
 256. مفاهيم كليدي در تحقيقات اجتماعي/ جامعه‌شناسان، 1398.
 257. مقالات فرهنگي، سياسي و اقتصادي/ شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1397.
 258. مقالات منتخب در سياست‌گذاري فناوري‌هاي نوظهور/ موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1397.
 259. مقابله با پول‌شويي و تامين مالي تروريسم: راهبرد توسعه روابط بانكي كشور در فضاي بين‌الملل/ موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 1397.
 260. مقدمه‌اي بر اقتصاد ايران/ رافع، 1395.
 261. مقدمه‌اي بر كارآفريني روستايي/ دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1397.
 262. مقدمه‌اي بر يادگيري ماشين با كاربردهايي مبتني بر R/ كانون نشر علوم، 1397.
 263. موانع توسعه ايران/ نقد فرهنگ، 1397.
 264. مهندسي اجتماعي ابعاد و جنبه‌هاي مختلف/ موسسه انتشاراتي جهان جام جم، 1395.
 265. مي‌توان دموكراسي را نجات داد؟: مشاركت، شورا و جنبش‌هاي اجتماعي/ ثالث، 1397.
 266. نبرد با ركود: توصيه‌هاي «كينز جديد» براي ايجاد رونق اقتصادي/ دنياي اقتصاد، 1397.
 267. نبرد قدرت در ايران: چرا و چگونه روحانيت برنده شد؟/ نشر ني، 1397.
 268. نظام اداري ابرچالش توسعه (چرا ديوان‌سالاري در ايران دائما‍ً با خود در جنگ است؟)/ شركت چاپ و نشر بازرگاني، 1397.
 269. نظريه‌اي در باب دين و شادي: دين تاريخي و مهار دوگانه شادي/ نقد فرهنگ، 1396.
 270. نظريه شركت براي مديريت استراتژيك: تجزيه و تحليل ارزش اقتصادي/ دنياي اقتصاد، 1397.
 271. نظريه كنش ارتباطي: عقل و عقلانيت جامعه: زيست جهان و نظام نقادي مفهوم كاركردگرايانه عقل/ نشر مركز، 1394.
 272. نظريه‌ها، راهبرد‌ها و تاكتيك‌هاي اقتصاد مديريت، توانمندي و هوش رقابت: مدل‌ها و كاربرد/ اديبان روز، 1396.
 273. نظريه‌هاي غيرغربي روابط بين‌الملل: مفهوم‌سازي مطالعات منطقه‌اي جهاني/ مركز مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1397.
 274. نظم پنهان فساد؛ رويكرد نهادي 2012/ پژوهشكده امنيت اقتصادي تدبير، 1398.
 275. نفت و هژمونيسم آمريكا/ نشر ني، 1397.
 276. نفرين پول نقد/ موسسه كتاب مهربان نشر، 1397.
 277. نقش‌آفريني ايران در خليج فارس و درياي عمان: تحليل تاريخي از قرن نهم تا چهاردهم هجري شمسي/ وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، 1396.
 278. نقش گردشگري روستايي در توسعه روستاها/ موجك، 1395.
 279. نقشه راه تحول ديجيتال: كسب و كار خود را براي عصر ديجيتال بازنگري كنيد/ سازمان مديريت صنعتي، 1397.
 280. نگاه برنامه‌ريزي استراتژيك يكپارچه: مصرف انرژي/ بيدار، 1397.
 281. نگاهي به اقتصاد سياسي ايران از دهه 1340 تا سال 1395/ نشر اختران، 1397.
 282. نگرش مفهومي و كاربردي بر ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري/ نور علم، 1397.
 283. نهادها و اقتصاد دانش بنيان با رويكرد اقتصاد مقاومتي/ نور علم، 1398.
 284. وابستگي (تعهد) و دلبستگي (تعلق) سازماني / دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، 1397.
 285. وضعيت امنيت غذا و تغذيه در جهان در سال 2017/ موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، 1397. (ثبت سفارش)
 286. يونگ و سياست: انديشه‌هاي سياسي و اجتماعي كارل گوستا و يونگ، ويراست دوم/ نشر ني، 1397.

 


فهرست الفبايي (51 عنوان) كتاب غيرفارسي تهيه شده از سي‌ودومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، ارديبهشت 1398

(  برگشت به فهرست كتابهاي فارسي)

  1. Advanced time series data analysis: forecasting using Eviews/ Wiley, 2019.
  2. Agricultural risk transfer : from insurance to reinsurance to capital markets/ Wiley, 2019.
  3. Agrourbanism: tools for governance and planning of agrarian landscape/ Springer, 2019.
  4. Climate change and air pollution: the impact on human health in developed and developing countries/ Springer, 2018.
  5. Contextualizing entrepreneurship in emerging economies and developing countries/ Edward Elgar, 2017.
  6. Crisis of global youth unemployment/ Routledge, 2019.
  7. Critical approaches to education policy analysis moving beyond tradition/ Springer, 2017.
  8. Democratizing development : struggles for rights and social justice in India/ SAGE, 2018.
  9. Discovering GIS and ArcGIS/ WH Freeman, 2017.
  10. Disequilibrium economics: oligopoly, trade, and macrodynamics/ Springer, 2018.
  11. Dollarization and de-dollarization in transitional economies of Southeast Asia/ Palgrave Macmillan, 2017.
  12. Economic diversification in the Gulf states: public expenditure and non-oil economic growth in Bahrain, Oman and Qatar/ Gerlach Press, 2018.
  13. Entrepreneur in rule-based economics/ Springer, 2017.
  14. Environmental and natural resource economics, 11th ed/ Routledge, 2018.
  15. Environmental economics and natural resource management, 5th ed / Routledge, 2019.
  16. Establishing food security and alternatives to international trade in emerging economies/ IGI Global, 2018.
  17. Examining the private sector's role in wealth creation and poverty reduction/ IGI Global, 2018.
  18. Exclusionary practices: the economics of monopolisation and abuse of dominance/ Cambridge University Press, 2018.
  19. Future of the economy: east-west perspectives on pathways through disruption/ Routledge, 2019.
  20. GeoComputational analysis and modeling of regional systems/ Springer, 2018.
  21. Geopolitics and development/ Routledge, 2019.
  22. Global challenges for future food and agricultural policies/ World Scientific, 2019.
  23. Industrial, trade, and employment policies in Iran: towards a new agenda/ Springer, 2018.
  24. Innovation, economic development and policy: selected essays/ Edward Elgar, 2018.
  25. Innovative federal reserve policies during the great financial crisis/ World Scientific, 2019.
  26. International yearbook of industrial statistics 2018/ Edward Elgar, 2018.
  27. Introducing a new economics: pluralist, sustainable and progressive/ Pluto Press, 2018.
  28. Lecture notes in public budgeting and financial management/ World Scientific, 2018.
  29. Macroeconomic policies for emerging and developing economies/ SAGE, 2018.
  30. Macroeconomic policy after the crash: issues in microprudential and macroprudential policy/ Palgrave Macmillan, 2017.
  31. Managerial economics: foundations of business analysis and strategy, 12th ed/ McGraw-Hill Education, 2016.
  32. Managing public sector projects : a strategic framework for success in an era of downsized government/ Routledge, 2017.
  33. Middle East economies in times of transition/ Palgrave Macmillan, 2016.
  34. Natural and man-made catastrophes: theories, economics, and policy designs/ Wiley Blackwell, 2019.
  35. OECD-FAO agricultural outlook 2016-2025/ OECD/ FAO, 2016.
  36. Path to a modern economics: dealing with the complexity of economic systems/ Palgrave Macmillan, 2017.
  37. Planning and economics of cities: shaping India's form and future/ SAGE, 2019.
  38. Poverty and entrepreneurship in developed economies / Edward Elgar, 2018.
  39. Ranking economic performance and efficiency in the global market: emerging research and opportunities/ IGI Global, 2018.
  40. Singapore's economic development: retrospection and reflections/ World Scientific, 2016.
  41. Smart metropolitan regional development: economic and spatial design strategies/ Springer, 2019.
  42. Social control in industrial organisations : industrial relations and industrial sociology: a strategic and occupational study of British steelmaking/ Routledge, 2018.
  43. Sustainable development: concepts, methodolgies, tools, and applications, 3 vol/ IGI Global, 2018.
  44. Termites of the state: why complexity leads to inequality/ Cambridge University Press, 2018.
  45. Transportation, knowledge and space in urban and regional economics/ Edward Elgar, 2018.
  46. Understanding community economic growth and decline: strategies for sustainable development/ Routledge, 2018.
  47. Universities and regional economic development: engaging with the Periphery/ Routledge, 2019.
  48. Urban sustainability through smart growth: intercurrence, planning, and geographies of regional development across greater seattle/ Springer, 2017.
  49. Value sharing for sustainable and inclusive development/ IGI Global, 2018.
  50. World trade law: texts, materials and commentary, 2nd ed / Oxford and Portland Oregon, 2012.
  51.  Yearbook of tourism statistics: data 2012-2016/ World Tourism Organization, 2018. 

 


(  برگشت به فهرست كتابهاي فارسي)


نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL