مصاحبه هاي انجام شده تاريخ شفاهي برنامه ريزي در ايران
29 ارديبهشت 1397 11:12:17
جناب آقاي دكتر مصطفي مهاجراني

تولد:1312- اراك
تحصيلات: اقتصاد كشاورزي از دانشگاه ايالتي يوتا

تاريخ ورود به سازمان: 1342
سمت‌هاي دوران خدمت:

كارشناس اقتصادي-معاون مديريت آب-رئيس دفتر عمران ناحيه¬اي- مشاور معاونت توليدي-رئيس دفتر روشها و آموزش منطقه¬اي- سرپرست معاونت توليدي – مشاور رئيس سازمان-معاون بودجه ريزي و نظارت 

 تاريخ بازنشستگي:1373Powered by Tetis PORTAL