كتابخانه مركزي

 

-------------------------------------------------

اعضا و شرايط عضويت

اعضا و شرايط عضويت

الف) كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي، امريه، دانشجويان بورسيه سازمان، كاركنان مامور و بازنشستگان سازمان با تكميل كارت مشخصات عضو و ارائه يك قطعه عكس.
تبصره: عضويت كاركنان سازمان برنامه و بودجه استان‌ها به شرط اينكه تسويه حساب سازماني ايشان به تسويه حساب با كتابخانه مركزي منوط شود، با ارائه مدارك مندرج در بند الف بلامانع است.  
ب)اساتيد،نخبگان ودانشجويان مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و بالاتر دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي با ارائه كارت شناسايي هيات علمي، كارت دانشجويي، تعهدنامه تكميل شده تسويه حساب و يك قطعه عكس .
پ)كاركنان ديگر دستگاه‌ها با ارائه تعهدنامه تكميل شده تسويه حساب و يك قطعه عكس .
ت)پژوهشگران آزاد با ضمانت يكي از كاركنان رسمي سازمان  و با تاييد رييس كتابخانه، ارائه يك قطعه عكس و كارت ملي.
ث)كاركنان بخش خصوصي با ارائه تعهدنامه تكميل شده تسويه حساب، ارائه يك قطعه عكس و كارت ملي.

دانلود فرم عضويت كارمندان دولتي و غير دولتي

تبصره ۱: تكميل نمودن كارت مشخصات عضو به وسيله متقاضيان عضويت، الزامي است.
تبصره ۲:در صورتي كه در هر مورد ثابت شود كه اطلاعات ارائه شده از طرف عضو با واقعيت مغايرت دارد، كارت عضويت او باطل مي‌شود.
تبصره ۳: كارت عضويت منحصراٌ مخصوص استفاده همان فرد بوده و در اختيار قراردادن آن به ديگران تخلف محسوب شده وموجب ابطال عضويت فرد مي‌شود.
تبصره ۴: كارت عضويت صرفاً براي مراجعه به كتابخانه صادر شده و تردد مراجعه‌كنندگان در ساير مكان‌ها و ساختمان‌هاي سازمان ممنوع بوده و در صورت عدم رعايت ، كارت عضويت فرد باطل مي شود.
تبصره۵: اگر عضوي كارت عضويت خود را گم كند، مؤظف است بلافاصله به كتابخانه اطلاع دهد. كارت‌المثني فقط براي يك‌بار صادر خواهد شد.

 

مدت عضويت
الف) كاركنان سازمان تا پايان اشتغال در سازمان.
تبصره: هرنوع قطع همكاري با سازمان(به استثناي بازنشستگي) ويا عدم رعايت مقررات كتابخانه مركزي موجب باطل شدن عضويت اين دسته از اعضاء مي‌شود.

ب) بازنشستگان سازمان به طور دائم.
پ) ساير اعضاء تا پايان اعتبار كارت عضويت (حداكثر يك سال).
تبصره ۱: اعضاي كتابخانه مؤظفند تغيير محل خدمت، تحصيل، سكونت و شماره تلفن خود را به كتابخانه اطلاع دهند.در غير اين‌صورت، پس از آگاهي كتابخانه، كارت عضويت آنان باطل خواهد شد.
تبصره ۲: ارائه تمام مدارك ذكر شده در آيين‌نامه براي تمديد عضويت الزامي است.Powered by Tetis PORTAL