14 تير 1396 12:28:43
درباره شوراي پژوهش و نشر

شوراي پژوهش و نشر در راستاي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و تصويب فرايندها و دستورالعمل‌هاي لازم در امور پژوهش و نشر سازمان و ايجاد و گسترش زمينه لازم براي نهادينه كردن پژوهش، مطالعه و بررسي و نشر در سازمان تشكيل شده است.
بسترسازي براي به‌كارگيري و ارتقاي ظرفيت فكري، علمي، پژوهشي و كارشناسي؛ نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و انتشاراتي با رويكردهاي كاربردي، مسئله محوري، هدفمندي و روشمندي گزارش‌ها و يافته‌هاي پژوهشي و ايجاد سازوكارهاي لازم براي تشويق و حمايت از محصولات فكري صاحبان اثر از جمله اهداف اين شورا مي‌باشد.

 

به استناد «قانون برنامه و بودجه» مصوب سال 1351 به ويژه بند 1 ماده 5 آن، يكي از وظايف سازمان «انجام مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي و اجتماعي به منظور برنامه‌ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارش‌هاي اقتصادي – اجتماعي» است. در انجام اين وظيفه قانوني توجه به امور پژوهشي، تدوين گزارش‌هاي كارشناسي، انتشار آثار و توليدات فكري در زمينه‌هاي موضوعي مرتبط با اهداف و وظايف سازمان مورد توجه قرار گرفته است تا تفكر و دانش توسعه‌ در سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌هاي استاني بسترسازي، ساماندهي، ارتقاء و گسترش يابد و از آثار پژوهشگران، نويسندگان، كارشناسان و خبرگان نظام برنامه‌ريزي حمايت شود. در اين راستا «شوراي پژوهش و نشر» با پيشنهاد مركز اسناد، مدارك و انتشارات، تصويب شورا با حضور نمايندگان معاونان سازمان در جلسه30 / 03 /1396 و تأييد رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي‌شود.

 1.  سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و تصويب فرايندها و دستورالعمل‌هاي لازم در امور پژوهش و نشر سازمان
 2. ايجاد و گسترش زمينه لازم براي نهادينه كردن پژوهش، مطالعه و بررسي و نشر در سازمان
 3. بسترسازي براي به‌كارگيري و ارتقاي ظرفيت فكري، علمي، پژوهشي و كارشناسي سازمان
 4. نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و انتشاراتي با رويكردهاي كاربردي، مسئله محوري، هدفمندي و روشمندي گزارش‌ها و يافته‌هاي پژوهشي
 5. ايجاد سازوكارهاي لازم براي تشويق و حمايت از محصولات فكري صاحبان اثر
 6. ايجاد وحدت رويه در خصوص امور پژوهشي و انتشاراتي سازمان در سطوح سازمان‌هاي استاني و سازمان مركزي

اعضاي شوراي پژوهش و نشر با حكم رئيس سازمان منصوب مي‌شوند. تركيب اعضاي شورا به شرح زير است: الف) رئيس شورا: معاون توسعه منابع انساني و هماهنگي استان‌ها. ب) دبير شورا: رئيس مركز اسناد، مدارك و انتشارات. پ) معاونان سازمان يا نمايندگان تام‌الاختيار آن‌ها و حوزه رياست (رئيس امور). ت) دو نفر از صاحب‌نظران و خبرگان پژوهشي به پيشنهاد دبير و تصويب شورا (بر حسب موضوع مورد بررسي). تبصره 1: رئيس شورا مي‌تواند در صورت صلاحديد، وظايف و اختيارات خود را به دبير شورا تفويض كند. تبصره 2: نمايندگان معاونت‌ها، دبيري كميته پژوهش و نشر معاونت مربوطه را بر عهده خواهند داشت.

 1. برآورد، پيشنهاد و مديريت بودجه پژوهش و نشر سازمان.
 2. تدوين و تصويب ضوابط پژوهش و نشر در زمينه بررسي محتوايي آثار به لحاظ رعايت منزلت سازماني و استانداردهاي علمي.
 3. تعيين اولويت‌هاي پژوهشي، مطالعاتي و نشر آثار در سطوح ملي و استاني.
 4. بررسي و تصميم‌گيري در مورد آثار علمي و طرح‌هاي پژوهشي پيشنهادي.
 5. معطوف كردن توانمندي پژوهشي و مطالعاتي كارشناسان سازمان براي پرداختن به مسائل و نيازهاي علمي- پژوهشي سازمان.
 6. بررسي و تصميم‌گيري در خصوص ناظر پژوهشي، داوري و مميزي آثار.
 7. بررسي و تأييد مرحله‌اي گزارش‌هاي پژوهشي و آثار علمي دردست اقدام از نظر پرداخت‌هاي مرحله‌اي و تسويه حساب مالي.
 8. تعامل و همكاري علمي و پژوهشي سازمان متبوع با مراكز، مؤسسات، دانشگاه‌ها و مجامع علمي و پژوهشي در امور علمي، پژوهشي،‌ نشست‌ها و سمينارها و ... .
 9. تصويب شيوه‌نامه‌ها، مقررات و رويه‌هاي پژوهشي سازمان.
 10. تعيين نظام حق‌الزحمه‌هاي مربوط به حوزه پژوهش و نشر اعم از تحقيق، تأليف، ترجمه، داوري، ويرايش و ...
 11. بسترسازي براي برون‌سپاري و همكاري سازمان با ساير بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و بخش خصوصي در زمينه امور پژوهش و نشر
 12. سازماندهي فصل‌نامه‌ها و نشريات سازمان مركزي و استان‌ها.
 13. حمايت از پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در موضوعات مرتبط سازماني.
* تبصره: شورا مي‌تواند بخشي از وظايف و اختيارات موضوع ماده 4 را به كميته و يا كميته‌هاي تخصصي شوراي پژوهش و نشر معاونت‌ها و يا زيرمجموعه‌هاي آن‌ها تفويض نمايد.
 1. جلسات عادي شورا هر ماه يك‌بار به صورت منظم تشكيل مي‌شود.
 2. شورا مي‌تواند بر حسب ضرورت بنابر پيشنهاد دبير و موافقت رئيس شورا جلسه فوق‌العاده تشكيل دهد.
 3. جلسه شورا با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات شورا با رأي اكثريت حاضر در جلسه به تصويب خواهد رسيد و در صورت تساوي آراء، نظر گروهي كه رئيس شورا جزو آن است نافذ خواهد بود.
مصوبه‌هاي شوراي پژوهش و نشر

Powered by Tetis PORTAL